UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Nabycie nieodpłatnie z mocy prawa przez Skarb Państwa, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 126 m. Olsztyna jako działki nr: 169/1 i 174/6 - decyzja znak: GGN.III.6820.2.2019.D z dnia 05.07.2019 r."
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty14
3 Marzec15
4 Kwiecień17
5 Maj10
6 Czerwiec19
7 Lipiec11
8 Sierpień10
9 Wrzesień11
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0