• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 490 z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 34 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań: - związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna, - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2015 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty2
3 Marzec4
4 Kwiecień4
5 Maj2
6 Czerwiec2
7 Lipiec8
8 Sierpień2
9 Wrzesień5
10 Październik5
11 Listopad7
12 Grudzień4