UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VIII/89/15 Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej częścią budynku hotelowego oznaczonej jako działka nr 3/13, obręb 44, o pow. 235 m2 położonej w Olsztynie przy ul. Żeglarskiej 4, w zamian za oddanie Spółce TESNA Sp. z o.o. w użytkowanie wieczyste gruntu oznaczonego jako działka nr 3/13, obręb 44, o pow. 235 m2 położonej w Olsztynie przy ul. Żeglarskiej 4 wraz z przeniesieniem na rzecz ww. Spółki prawa własności nakładów poniesionych na wybudowanie części budynku hotelowego "
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty9
3 Marzec11
4 Kwiecień7
5 Maj12
6 Czerwiec9
7 Lipiec8
8 Sierpień6
9 Wrzesień15
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0