UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Zarządzenie Nr 586 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta  Agata Wyszyńska  2021-03-15 13:04:43  podpięto zarządzenie zmieniające 
Zarządzenie nr 23 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Olsztyna regulaminu uruchamiania zamówień, w ramach realizacji zadań współfinansowanych z środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020, do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych  Agata Wyszyńska  2021-03-15 12:55:34  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie nr 67 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmian w składzie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Olsztyna  Agata Wyszyńska  2021-03-15 11:47:23  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie Nr 192 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej przy Prezydencie Olsztyna  Agata Wyszyńska  2021-03-15 11:36:23  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie Nr 408 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji do Spraw Mieszkań Komunalnych oraz ustalenia Regulaminu jej działania  Agata Wyszyńska  2021-03-15 11:30:31  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie Nr 84 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu zadań Zastępców Prezydenta Olsztyna oraz sprawowania przez nich nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Miasta  Agata Wyszyńska  2021-03-15 11:08:14  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie nr 24 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta Olsztyna Regulaminu Organizacyjnego  Agata Wyszyńska  2021-03-15 11:04:30  podpięte aktualne zarządzenie 
Zarządzenie nr 130 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw ekonomii społecznej w Olsztynie   Agata Wyszyńska  2021-03-15 10:58:43  podpięto zarządzenie zmieniające 
Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę, montaż oraz uruchomienie pieców komorowych oraz stanowiska hartowniczego w budynku A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2021-03-11 08:53:03  Opublikowano sprostowanie 
Zarządzenie nr 438 Prezydenta Olsztyna z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany godzin pracy Biura Rady Miasta, Wydziału Podatków i Opłat, Biura Obsługi Klienta, Urzędu Stanu Cywilnego, Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Finansów  Agata Wyszyńska  2021-03-10 14:26:53  dodanie aktualnego zarządzenia 
Zarządzenie Nr 48 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących rozliczeń podatku VAT Gminy Olsztyn   Agata Wyszyńska  2021-03-10 14:20:41  podpięto zarządzenie zmieniające 
Zarządzenie Nr 33 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia HONOROWEGO PATRONATU PREZYDENTA OLSZTYNA  Agata Wyszyńska  2021-03-10 14:16:05  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie Nr 192 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej przy Prezydencie Olsztyna  Agata Wyszyńska  2021-03-10 12:47:23  podpięto zarządzenie zmieniające 
Zarządzenie nr 413 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wskazania podstawowego sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Olsztyna oraz określenia wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw  Agata Wyszyńska  2021-03-10 12:42:06  podpięto zarządzenie zmieniające 
Zarządzenie nr 413 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wskazania podstawowego sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Olsztyna oraz określenia wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw  Agata Wyszyńska  2021-03-10 12:35:48  podpięto zarządzenie zmieniające 
Zarządzenie Nr 246 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Cyfrowy Olsztyn"  Katarzyna Kisiel  2021-03-10 11:45:42  podpięto zmianę zarządzenia 
Zarządzenie Nr 18 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wzoru o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Olsztyna, terminu naboru wniosków oraz ich kryteriów oceny  Olga Walnicka-Kucio  2021-03-10 10:45:39  Opublikowano traci moc 
Zarządzenie nr 15 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Olsztynie w 2020 roku  Olga Walnicka-Kucio  2021-03-10 10:42:42  Opublikowano traci moc 
Zarządzenie Nr 140 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich  Olga Walnicka-Kucio  2021-03-10 10:26:37  Podpięto zmianę do Zarządzenia 
Wydział Organizacji i Kadr (OK)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-09 12:28:54  Zmiana treści dokumentu 
« 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 »