• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
XIX/339/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Olsztyn  Lidia Dawid  2020-04-01 12:30:53  Zmiana treści dokumentu 
Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Olsztyna  Justyna Piziur  2020-04-01 12:30:37  Zmiana treści dokumentu 
XIX/338/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu pomieszczeń gospodarczych, stanowiących własność Gminy Olsztyn, z dotychczasowymi stronami umów  Lidia Dawid  2020-04-01 12:28:54  Zmiana treści dokumentu 
XIX/339/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu pomieszczeń gospodarczych, stanowiących własność Gminy Olsztyn, z dotychczasowymi stronami umów  Lidia Dawid  2020-04-01 12:26:14  Zmiana treści dokumentu 
Przetarg z ogłoszeniem do 30 tys. euro netto-przeprowadzenie badania i sporządzenie badania   Katarzyna Kocan-Gromadzińska  2020-04-01 12:24:17  publikacja rozstrzygnięcia 
XIX/337/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu części pomieszczenia stanowiącego własność Gminy Olsztyn z dotychczasowym najemcą  Lidia Dawid  2020-04-01 12:20:31  Zmiana treści dokumentu 
XIX/336/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Olsztyn z dotychczasowym dzierżawcą  Lidia Dawid  2020-04-01 12:16:55  Zmiana treści dokumentu 
XIX/335/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Olsztyn z dotychczasowym dzierżawcą  Lidia Dawid  2020-04-01 11:53:38  Zmiana treści dokumentu 
Przetarg z ogłoszeniem do 30 tys. euro netto-przeprowadzenie badania i sporządzenie badania   Anna Wolęcka  2020-04-01 11:46:03  bez zmian 
Przetarg z ogłoszeniem do 30 tys. euro netto-przeprowadzenie badania i sporządzenie badania   Anna Wolęcka  2020-04-01 11:31:51  Publikacja rozstrzygnięcia  
XIX/334/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Olsztyn z dotychczasowym dzierżawcą  Lidia Dawid  2020-04-01 11:21:25  Zmiana treści dokumentu 
XIX/333/20 w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz usługi w miejskich domach przedpogrzebowych  Lidia Dawid  2020-04-01 11:15:35  Zmiana treści dokumentu 
OBWIESZCZENIE NR 2/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVII/207/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r. poz. 403)  Lidia Dawid  2020-04-01 11:12:59  Zmiana treści dokumentu 
XIX/332/20 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Olsztynie na rok 2020”  Lidia Dawid  2020-04-01 11:06:23  Zmiana treści dokumentu 
XIX/331/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Olsztyn  Lidia Dawid  2020-04-01 10:58:04  Zmiana treści dokumentu 
XIX/330/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/283/11 Rady Miasta Olsztyna z 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie  Lidia Dawid  2020-04-01 10:44:46  Zmiana treści dokumentu 
Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Olsztyna  Justyna Piziur  2020-04-01 10:17:17  Odpowiedzi na pytania Wykonawców 1.04 
XIX/329/20 w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia przysługującego rodzinom zastępczym zawodowym, w tym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka  Lidia Dawid  2020-04-01 10:01:02  Zmiana treści dokumentu 
KU-USC-15 Wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego  Ewa Tracewicz-Gieroim  2020-04-01 09:50:14  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 82 z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 246 Prezydenta Olsztyna z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Cyfrowy Olsztyn"  Agata Wyszyńska  2020-04-01 09:38:55  Publikacja 
« 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 »