• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Ogłoszenie o przetargu na najem powierzchni użytkowej zabudowanej kioskiem handlowym poł. na parterze budynku Urzędu Miasta Olsztyna pl. Jana Pawła II 1 w Olsztynie o łącznej powierzchni 8,04 m kw.  Justyna Piziur  2020-10-23 11:14:47  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie Starosty Olsztyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1464N od wiaduktu w miejscowości Ostrzeszewo przez Klebark Wielki dalej Nr 1463N do skrzyżowania z DK53 w miejscowości Klewki"  Justyna Piziur  2020-10-23 11:13:13  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego informujące o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Purda o ustaleniu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Bartąg-Wadąg  Justyna Piziur  2020-10-23 11:09:54  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego informujące o wszczęciu postępowania pn.: Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu (ul. Nowobałtycka) w Olsztynie  Justyna Piziur  2020-10-23 11:08:38  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego informujące o uzupełnieniu wniosku o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 06/13 z 3.06.2013 r. dla zadania: Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe  Justyna Piziur  2020-10-23 11:07:00  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację zadania: Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe  Justyna Piziur  2020-10-23 11:05:43  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zawieszeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację zadania: Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odcinku Olsztyn Wschód-Olsztyn Południe  Justyna Piziur  2020-10-23 11:04:21  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące zawieszonego postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację zadania: Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odcinku Olsztyn Wschód-Olsztyn Południe  Justyna Piziur  2020-10-23 11:01:43  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o podjęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód-Olsztyn Południe  Justyna Piziur  2020-10-23 10:59:54  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego informujące o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odcinku Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe  Justyna Piziur  2020-10-23 10:56:04  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wezwaniu do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa. Zadanie III: Węzeł przesiadkowy: Wysoka Brama"  Justyna Piziur  2020-10-23 10:54:19  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wydaniu decyzji zmieniającej nr 5/17 z 7.03.2017 r., do decyzji nr 06/13 z 03.06.2013 r. oraz decyzji zmieniającej nr 01/15 z 02.03.2015 r. w sprawie budowy drogi S51 Olsztyn-Olsztynek  Justyna Piziur  2020-10-23 10:52:54  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wydaniu decyzji uchylającej w części decyzję Starosty Olsztyńskiego z 12 maja 2016 r. zezwalającą na budowę ul. Gościnnej i drogi gminnej w Gutkowie, gmina Jonkowo  Justyna Piziur  2020-10-23 10:51:35  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarg wraz z aktami sprawy w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej AERO 2 przy ul. Rolnej 76 w Olsztynie  Justyna Piziur  2020-10-23 10:50:15  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie budynku przy ul. Augustowskiej 44 na potrzeby Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa i Regionalnego Magazynu Kryzysowego  Justyna Piziur  2020-10-23 10:48:18  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na budowę nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu obwodnicy miasta Olsztyna  Justyna Piziur  2020-10-23 10:46:51  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie Wojewody Warmńsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.3.2017  Justyna Piziur  2020-10-23 10:44:49  Zmiana treści dokumentu 
Informacja Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę urządzeń melioracyjnych, wykonanie urządzeń wodnych oraz przebudowę odcinka cieku Struga Szczęsne w ciągu projektowanej drogi S-51  Justyna Piziur  2020-10-23 10:43:20  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o terminie rozpatrzenia wniosku w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu linii tramwajowej  Justyna Piziur  2020-10-23 10:41:20  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianie decyzji nr 19/16 z dnia 18.05.2016 r., znak IGR-II.7820.1.9.2016, udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa nowego przebiegu ulicy Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu obwodnicy miasta Olsztyna. Zadanie I - odcinek 5. KDZ od km 0+000.00 do km 1+980.00 oraz 2.KDG od km 1+009.39 do km 1+699.28"  Justyna Piziur  2020-10-23 10:39:22  Zmiana treści dokumentu 
« 1 3 4 5 6 7 8 9 10 »