• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
32/2020 Zakup 59 laptopów dla uczniów i nauczycieli do realizacji zdalnego nauczania  Marcin Kozłowski  2020-11-17 13:54:41  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 398 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2020 rok  Katarzyna Kisiel  2020-11-17 13:48:28  Publikacja 
Zarządzenie nr 395 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok w zakresie podziału rezerw  Katarzyna Kisiel  2020-11-17 13:45:30  publikacja 
nr rob. 476/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych położonych w Olsztynie przy ulicy Trylińskiego 8, 12, 16 stanowiących własność Gminy Olsztyn na okres trzech lat z dotychczasowymi najemcami  Lidia Dawid  2020-11-17 13:43:38  Publikacja 
Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana praca społecznie użyteczna w roku 2021  Lidia Dawid  2020-11-17 13:20:32  Publikacja 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Miasta Olsztyna  Lidia Dawid  2020-11-17 13:17:49  Publikacja 
OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 17 listopada 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie sieci wodociągowej ø160mm i budowie sieci wodociągowej ø90 mm zlokalizowanych przy ulicy Grabowskiego w Olsztynie”.  Barbara Mordasewicz  2020-11-17 10:49:07  Publikacja 
nr rob. 486/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu stanowiącego własność Gminy Olsztyn  Lidia Dawid  2020-11-17 10:27:21  Publikacja 
nr rob. 485/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, z dotychczasowym najemcą, kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Olsztyn  Lidia Dawid  2020-11-17 10:24:52  Publikacja 
nr rob. 484/20 o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/419/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  Lidia Dawid  2020-11-17 10:22:28  Publikacja 
nr rob. 483/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  Lidia Dawid  2020-11-17 10:14:38  Publikacja 
nr rob. 482/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn  Lidia Dawid  2020-11-17 10:12:22  Publikacja 
nr rob. 481/20 w sprawie likwidacji Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Nasza Chata” przy ul. Mickiewicza 17/1, Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. J. Fałata 23, Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Rzepakowej 12, Romskiej Świetlicy Rodzinnej przy Al. Warszawskiej 16/1 oraz zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie  Lidia Dawid  2020-11-17 09:49:58  Publikacja 
nr rob. 480/20 zmieniająca uchwałę Nr XXX/358/08 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania  Lidia Dawid  2020-11-17 09:46:12  Publikacja 
nr rob. 479/20 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Olsztyn, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat  Lidia Dawid  2020-11-17 09:41:48  Publikacja 
nr rob. 478/20 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021”  Lidia Dawid  2020-11-17 09:38:41  Publikacja 
Zarządzenie nr 397 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 20 listopada 2020 r. oraz 27 listopada 2020 r. przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn  Teresa Gomułka  2020-11-17 09:31:11  Zmiana treści dokumentu 
nr rob. 477/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olsztyn położonego w Olsztynie przy ulicy Kopernika 14 A na okres 3 lat z dotychczasowym najemcą   Lidia Dawid  2020-11-17 09:12:50  Publikacja 
nr rob. 475/20 w sprawie zmiany statutu Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego  Lidia Dawid  2020-11-17 09:08:51  Publikacja 
nr rob. 474/20 zmieniająca uchwałę nr XXIV/345/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020 r  Lidia Dawid  2020-11-17 09:00:12  Publikacja 
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »