• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
2/2017 Sporządzanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla potrzeb prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym i Skarbu Państwa na terenie miasta Olsztyna w 2017 roku.  Andrzej Rodziewicz  2017-02-21 15:23:57  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 51 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 24 lutego 2017 r. przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn  Bartosz Biełło  2017-02-21 14:49:02  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie budynku przy ul. Augustowskiej 44 na potrzeby Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa i Regionalnego Magazynu Kryzysowego  Justyna Piziur  2017-02-21 14:48:08  Publikacja 
Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki pojazdu marki Volkswagen Passat , nr rejestracyjny NOL 38756 wobec którego sąd orzekł przepadek na rzecz Gminy  Małgorzata Czarniawska  2017-02-21 14:00:45  Publikacja obwieszczenia 
Ogłoszenie o przetargach ustnych (aukcjach) na najem powierzchni handlowych położonych w Miejskiej Hali Targowej "Zatorzanka" w Olsztynie przy ul. Kolejowej 13 oraz na targowiskach miejskich  Mirosław Sokolnicki  2017-02-21 13:57:47  Publikacja kolejnego ogłoszenia 
OK.1431.36.2017 Wniosek - planowane inwestycje ul. Armii Krajowej, Saperska  Mirosław Sokolnicki  2017-02-21 13:53:47  Korekta komórki wiodącej 
OK.1431.34.2017 Wniosek - protokół ze spotkania z Rank Progress S.A  Joanna Prusik  2017-02-21 13:48:04  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.22.2017 Wniosek - funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi  Mirosław Sokolnicki  2017-02-21 13:38:01  Publikacja odpowiedzi 
Zawiadomienie (zgodnie z Art. 30a Ustawy prawo budowlane) dot.budowy linii kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilania działki bud. 325 (przed podziałem 39/6) obr. 156 ul. Tulipanowa w Olsztynie - nie wniesiono sprzeciwu  Anna Nowak  2017-02-21 13:20:31  Publikacja 
51/2016 Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej / Poprzecznej w Olsztynie /Kod CPV: 45111291 - 4/  Andrzej Rodziewicz  2017-02-21 12:51:22  Zmiana treści dokumentu 
8/2017 Prowadzenie Info Olsztyn Miejskiej Informacji Turystycznej  Jolanta Chlubicka  2017-02-21 11:21:15  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.37.2017 Wniosek - opinia biegłego szacowanie wartości nieruchomości ul. Hallera 1  Mirosław Sokolnicki  2017-02-21 11:21:05  Publikacja odpowiedzi 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego specjalisty ds. inżynierii ruchu w Wydziale Inżynierii Ruchu i Oświetlenia, w Zarządzie Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie  Mirosław Sokolnicki  2017-02-21 11:14:14  Publikacja informacji o wyniku naboru  
OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 14 lutego 2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarową przy ul. Letniej i ul. Wiosennej w Olsztynie.  Krzysztof Żmuda  2017-02-21 11:04:38  Publikacja 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. sterowania ruchem w Wydziale Inżynierii Ruchu i Oświetlenia, w Zarządzie Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie  Mirosław Sokolnicki  2017-02-21 10:59:53  Publikacja informacji o wyniku naboru 
Zarządzenie Nr 49 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi prawnej Programu pn. „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie”  Dorota Wardowska-Szubzda  2017-02-21 07:54:02  Zmiana treści dokumentu 
Wykaz placówek wsparcia dziennego w Olsztynie  Mirosław Sokolnicki  2017-02-20 14:34:32  Korekta wizualna 
Porządek posiedzenia Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą - 23.01.2017r  Lidia Dawid  2017-02-20 14:33:49  Zmiana treści dokumentu 
Porządek posiedzenia Komisji Kultury - 20.01.2017  Lidia Dawid  2017-02-20 14:32:10  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie o I licytacji pojazdu marki Opel Vectra, nr rejestracyjny NO 2134H wobec którego sąd orzekł przepadek na rzecz Gminy  Małgorzata Czarniawska  2017-02-20 14:31:35  Publikacja obwieszczenia 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »