Ogłoszenie nr 607310-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.

Gmina Olsztyn: rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsz-tyna.”, nr POIS.02.01.00-00-0001/18, Program Operacyjny: „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, Nr i nazwa Osi priorytetowej: „II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Nr i nazwa działania: „2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-sko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności”, Nr i nazwa Poddziałania: 2.1.5 „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach Miejskich”, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna”, nr POIS.02.01.00-00-0001/18 zawartej w dniu 28 czerwca 2019 r.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, krajowy numer identyfikacyjny 51074236200000, ul. pl. Jana Pawła II  1 , 10-101  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 5273111 wew. , 325, e-mail przetargi@olsztyn.eu, faks 895 349 375.
Adres strony internetowej (URL): bip.olsztyn.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.olsztyn.eu/bip/folder/3192/roboty_budowlane/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.olsztyn.eu/bip/folder/3192/roboty_budowlane/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju 402 lub przesłać pocztą (liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego)
Adres:
Wydział Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 402, 10-101 Olsztyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna
Numer referencyjny: ZP.271.1.71.2019.d
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna”. Szczegółowy zakres prac określony jest w Rozdziale III SIWZ oraz w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o których mowa w art. 31 ustawy Pzp. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót (załącznik pomocniczy) stanowią załączniki nr 4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45232130-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232400-6
45247270-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jednej roboty budowlanej w poszczególnych częściach polegającej na budowie i/lub przebudowie w: a) Części I jednej roboty budowlanej o wartości robót min. 300 000,00 zł. brutto, polegającej na budowie i/lub przebudowie przyłączy i/lub sieci kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej i/lub wodociągowej, b) Części II jednej roboty budowlanej o wartości robót min. 80 000,00 zł. brutto, polegającej na budowie i/lub przebudowie przyłączy i/lub sieci kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej i/lub wodociągowej, c) Części III jednej roboty budowlanej o wartości robót min. 300 000,00 zł. brutto, polegającej na budowie i/lub przebudowie przyłączy i/lub sieci kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej i/lub wodociągowej, d) Części IV jednej roboty budowlanej o wartości robót min. 180 000,00 zł. brutto, polegającej na budowie i/lub przebudowie przyłączy i/lub sieci kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej i/lub wodociągowej, e) Części V jednej roboty budowlanej o wartości robót min. 180 000,00 zł. brutto, polegającej na budowie i/lub przebudowie zbiornika retencyjnego i/lub rowów melioracyjnych i/lub kolektorów i sieci sanitarnych lub deszczowych. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwie lub więcej części (za wyjątkiem części V) Zamawiający dopuszcza posłużenie się tym samym doświadczeniem, z tym że wartość robót nie może być mniejsza niż suma wartości warunku dla części na którą składana jest oferta.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: 1.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; 2)dowody określające, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b. ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz złożenia oświadczenia o którym mowa w ust. 2 Rozdziału VI SIWZdotyczącego tego podmiotu. 2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz złożenia oświadczenia o którym mowa w ust. 2 Rozdziału VI SIWZ dotyczącego każdego z wykonawców występujących wspólnie. 3.Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 700 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 4.W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów wymienionych w ust. 6 Rozdziału VI SIWZ do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo (a). 5.Do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 6.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Zamawiający żąda oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 369). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy przekazać w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: Część I – 15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy zł.), Część II – 4 000,00 zł. (słownie: cztery tysiące zł.), Część III – 15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy zł.), Część IV – 8 000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy zł.), Część I – 8 000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy zł.). 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru wykonawcy: 1)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO BP SA numer konta 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę postępowania i swój NIP), 2)poręczeniach bankowych lub 3)poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, 4)gwarancjach bankowych, 5)gwarancjach ubezpieczeniowych 6)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 310 z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium może być dołączony do oferty. 5.Wadium wnoszone w innej dopuszczalnej formie niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale w ofercie lub poza ofertą (w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Olsztyna pok. 402) w terminie przewidzianym na składanie ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa § 16 wzoru umowy stanowiący załącznik do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-24, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy. 2.Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 3.Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1)określenia warunków udziału w postępowaniu; 2)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3)odrzucenie oferty odwołującego; 4)opisu przedmiotu zamówienia; 5)wyboru najkorzystniejszej oferty. 4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy wraz z dowodem uiszczenia wpisu. 6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 8.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu „oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia” (załącznik nr 1), części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom z podaniem procentowego udziału lub wartości część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom oraz nazwę firmy podwykonawcy/podwykonawców, o ile już są znani. 10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Zamawiający informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane będą dane osobowe, a także o przysługujących prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych zostały opisane w rozdziale XXIV SIWZ. 11. Zamawiający informuje, iż wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. 12. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 24.10.2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 402 (sala konferencyjna)
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie pętli autobusowej przy ul. Barcza/Wańkowicza
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie pętli autobusowej przy ul. Barcza/Wańkowicza” (obręb 106 dz. nr. 21/2, 159/13, 159/14, 159/16, 24/30). Zakres robót obejmuje: - przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy, - wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka sieci o dł. ok 84 m (D1-D2i-D1i-D4), - wykonanie dwukrotnej inspekcji TV, odcinek o długości ok. 133 m od studni o rzędnych 140.60/136.19 (oznaczona jako KSTV1) do studni o rzędnych 142.38/137.48 (oznaczona jako KSTV2), - zagospodarowanie terenu, rozbiórka i odtworzenia nawierzchni istniejących chodników, montaż kanalizacji deszczowej z rur o średnicy DN 400 wraz ze studniami zgodnie z projektem, - montaż rur ochronnych na istniejących kablach energetycznych i sieci gazowej,- zabezpieczenie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, - odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego, - uporządkowanie placu budowy i przygotowanie do przekazania dla Zamawiającego, - wykonanie inspekcji TV.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232130-2, 45232400-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 517535,07
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Żiżki umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z rejonu posesji przy ul. Lipowej 15A
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Żiżki umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z rejonu posesji przy ul. Lipowej 15A (dz. nr 1/2 i 131 obr. 56). Zakres robót obejmuje: - przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy, - montaż kanalizacji deszczowej z rur kanałowych kielichowych, litych (gładkich) PVC-U SN8 z kielichami na uszczelkę gumową DN 200 mm, DN 250 mm i DN 315 mm, - montaż studni rewizyjnych o średnicy DN 1000 mm i DN 1200 mm z osadnikiem o głębokości 0,5 m, - montaż wpustów deszczowych DN 500 mm z osadnikami o głębokości 1,0 m, - montaż rur ochronnych dwudzielnych o średnicy DN 110 mm, - zabezpieczenie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, - odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego, - uporządkowanie placu budowy i przygotowanie do przekazania dla Zamawiającego, - wykonanie inspekcji TV.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232130-2, 45232400-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 144834,61
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Żołnierskiej 15 w Olsztynie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Żołnierskiej 15 w Olsztynie, Zakres robót obejmuje budowę : - przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy, - włączenie projektowanej sieci do istniejącej sieci kd DN 300 mm w ulicy Obiegowej oraz do projektowanej wg odrębnego opracowania sieci kd DN 250 mm na działce nr 113/8 obr. 109 (studnia o rzędnych 141.34/139.50), - montaż kanalizacji deszczowej z rur kielichowych PVC DN 250mm, DN 200mm i DN160mm SN8 o ściankach litych jednorodnych, obustronnie gładkich łączonych na uszczelki, - montaż studni z kręgów betonowych DN 1200 i studni z tworzyw sztucznych DN 600 i DN400 z kinetą, - zabezpieczenie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, - montaż wpustów deszczowych o parametrach B50, W12, F150 o nasiąkliwości poniżej 4% z osadnikiem o głębokości 1m, wys. 15cm, kraty wpustów klasy D400 na zawiasach, kołnierze wpustów bez wycięć, - wykonanie przecisków rurą stalową, - zabezpieczenie istniejącej zieleni, - odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego, - uporządkowanie placu budowy i przygotowanie do przekazania dla Zamawiającego, - wykonanie inspekcji TV, - ze względu na kolizję sieci kd z projektowanym nowym pawilonem dydaktycznym, pomiędzy budynkami na dz. nr 109-113/8 należy wykonać trasę sieci kd wg załącznika do projektu nr 1, pozostałe sieci bez zmian.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232130-2, 45232400-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 591609,41
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Promienistej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Promienistej” (dz.160-2/238), Zakres robót obejmuje budowę kolektora kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z posesji przyległych do ul. Promienistej. Prace będą prowadzone w pasie drogowym ul. Promienistej. Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej należy włączyć do kolektora istniejącego na skrzyżowaniu ul. Promienistej i Tęczowej poprzez istniejącą studnię nr Distn. o rzędnych 120,95/119,19. Studnię należy rozebrać i wykonać nową. System kanalizacji deszczowej składa się z sześciu wpustów ulicznych z podłączeniem do kolektora zbiorczego poprzez studnie rewizyjne. Studnie wpustowe istniejące należy zdemontować i wykonać w ich miejscu nowe wraz z przykanalikami. Wykonane zostaną również sięgacze kanalizacji deszczowej w kierunku działek zakończone studniami z tworzywa sztucznego. Wpust oznaczony jako Wpi pozostawia się do dalszego użytkowania – przewidziano wymianę przykanalika. Należy podłączyć również wszystkie niezinwentaryzowane sięgacze do wpustów lub studni rewizyjnych. Przewidziano również wykonanie regulacji wysokościowej włazów studni kanalizacyjnych istniejących oraz skrzynek zasuw ulicznych. Wykonawca dostarczy inspekcję TV odcinka nowobudowanej sieci kd.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232130-2, 45232400-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 298359,70
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Przebudowa zbiornika retencyjnego zbrn. 451.9. ul. Drozdy – Zięby
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa zbiornika retencyjnego zbrn. 451.9. ul. Drozdy – Zięby” (dz. nr: 105/1, 2/7, 2/8, 7/3, 7/4, 14/5, 6/1, 5/2 obręb 140) Zakres robót obejmuje przebudowę zbiornika zbrn - 451.19 poprzez: - przebudowę korony zbiornika zbrn - 451.19 w celu wprowadzenia regulacji i zwiększenia pojemności retencyjnej do objętości V = 1441 przy założonym opadzie C = 1,2,5 lat, - przebudowę korony zbiornika w celu zwiększenia pojemności retencyjnej oraz granicy wylewu do objętości V = 3303 przy założonym opadzie C = 10, 20, 30 lat, - korektę dna zbiornika poprzez wprowadzenie rowu przepływowego w planie podstawy zbiornika dla podwyższenia efektów samooczyszczania poprzez przybrzeżną strefę ekotonową, - przebudowę wylotu i przelewu ze zbiornika do kolektora 451.29, - przebudowę wlotu do zbiornika 451.19, - budowę instalacji poboru wody ze zbiornika z przeznaczeniem do podlewania terenów zielonych, ulic, - wykonanie zjazdu do instalacji poboru wody, - wykonanie ścieżek pieszych i zieleni drogowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45247270-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 299649,26
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: