• Głusi - informacje o języku migowym

AKTUALNOŚCI

Data: 2018-10-10

Komunikat dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych

Komunikat do przedsiębiorców w sprawie dodatkowego terminu uregulowania ustawowego obowiązku związanego z korzystaniem z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż uzupełniający 30-dniowy termin do uregulowania ustawowego obowiązku - wniesienia opłaty III raty za korzystanie z zezwolenia w roku 2018, upływa w dniu 30 października 2018 r.

Uregulowanie ustawowego obowiązku w 30-dniowym terminie uzupełniającym jest związane z obligatoryjnym uiszczeniem dodatkowej opłaty. Jeśli przedsiębiorca nie opłaci raty w ustawowej wysokości do 30 września, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% całej należnej opłaty za dany rok kalendarzowy.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowym terminie zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach od dnia uprawomocnienia decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Konsekwencją niewywiązania się z opisanego wyżej obowiązku oraz nieuiszczenia opłaty dodatkowej w 30-dniowym terminie uzupełniającym jest stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia posiadanego przez przedsiębiorcę.Data: 2018-06-12

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Prezydent Olsztyna informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku - organ regulacyjny - decyzją nr BI.RET.070.732.2018 IT z dnia 18 maja 2018 r. ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej (https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-bialymstoku-taryfy/bi-ret-070-732-2018-it.html) w dniu 6.06.2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olsztyn. Zgodnie z art. 24f ust. 1 Ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw z 27.10.2017 r. (Dz. U. 2017.2180) – taryfa wchodzi w życie w dniu 14.06.2018 r.

Decyzja nr BI.RET.070.732.2018 IT z dnia 18 maja 2018 r. znajduje się na stronie

http://bip.olsztyn.eu/bip/folder/4432/zbiorowe_zaopatrzenie_w_wode_i_zbiorowe_odprowadzanie_sciekow/Data: 2018-05-29

Klauzula informacyjna dla zbioru monitoring wizyjny

1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. 20198. 1000) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach stosowania monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miasta Olsztyna jest Gmina Miasta Olsztyna Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.

2. W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: iod@ olsztyn.eu

3. Podstawy prawne przetwarzania:
-Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej
-na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO).

4. Informujemy, że dane osobowe będą:
a) przetwarzane wyłącznie do celów określonych w pkt. 3,
b) przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania (po upływie tego terminu nagrania będą niszczone),
c) lub od czasu prawomocnego zakończenie postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w tym postępowaniu.

5. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznytm lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

7. Przysługuje Państwu prawo skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.Data: 2018-05-25

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Olsztyn (dane adresowe: Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn).

2.Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną (iod@olsztyn.eu) lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa , zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.

5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: – organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Olsztyn przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miasto Olsztyn reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna.

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,

3) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,

6) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.Data: 2018-02-14

Komunikat do przedsiębiorców w sprawie dodatkowego terminu uregulowania ustawowych obowiązków związanych z korzystaniem z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż uzupełniający 30-dniowy termin do uregulowania ustawowych obowiązków - złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży za rok 2017 w danym punkcie sprzedaży oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku 2018, upływa w dniu 2 marca 2018 r.

Uregulowanie ustawowych obowiązków w 30-dniowym terminie uzupełniającym jest związane z obligatoryjnym uiszczeniem dodatkowych opłat. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tego obowiązku w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty. Jej wysokość to 30% rocznej "podstawowej" opłaty za korzystanie z zezwoleń. W przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych dodatkowa opłata wynosi 945 zł. Jeśli przedsiębiorca nie opłaci rat w ustawowej wysokości do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% całej należnej opłaty za dany rok kalendarzowy.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Konsekwencją niewywiązania się z opisanych wyżej obowiązków oraz nieuiszczenia opłat dodatkowych w 30-dniowym terminie uzupełniającym jest stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia posiadanego przez przedsiębiorcę.Data: 2018-01-19

Nowe numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Olsztyna obowiązujące od 1 lutego 2018r.

Od 1 lutego 2018 r. obsługę bankową Urzędu Miasta Olsztyna realizował będzie PKO Bank Polski SA, co wiąże się ze zmianą numerów rachunków bankowych, na które możliwe będzie wnoszenie opłat.

Od 1 lutego 2018r. dotychczasowe konta w Banku Handlowym staną się nieaktywne.

W ramach współpracy w każdym oddziale banku PKO Bank Polski SA w Polsce, można będzie zrealizować wpłaty gotówkowe bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji.

Dodatkowo, planowane jest uruchomienie placówki PKO Banku Polskiego SA w budynku ratusza, która będzie prowadziła obsługę kasową kontrahentów Urzędu, a także klientów PKO Banku Polskiego SA.

Szczegółowe informacjeData: 2018-01-05

Informacja o zmianie nazw ulic w Olsztynie

Podstawa prawna: ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki ( Dz.U. z 2016 r., poz 744 ze zm.).

Wojewoda Warmińsko-Mazurski zarządzeniami zastępczymi w sprawie nadania nazwy ulicy w Olsztynie z dnia 13 grudnia  2017 roku nadał nazwy:
1) ulicy Mariana Gotowca - Ks. Tadeusza Borkowskiego (poz. 5097);
2) ulicy Piotra Diernowa - Św. Franciszka z Asyżu (poz. 5098);
3) ulicy Juliusza Malewskiego - Zbigniewa Herberta (poz. 5099);
4) ulicy Stefana Poznańskiego - Antoniego Jutrzenki-Trzebiatowskiego (poz. 5101);
5) ulicy Dąbrowszczaków - Erwina Kruka (poz. 5102);
6) ulicy Wincentego Pstrowskiego -  Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej (poz. 5100), zmienionej następnie  w dniu 22 grudnia 2017 roku na 5 Wileńskiej Brygady AK (poz. 5246).
Numery porządkowe przy tych ulicach nie ulegają zmianie.

Ewidencja ludności, ewidencja miejscowości, ulic i adresów, ewidencja gruntów i budynków:
Zmiany nazw ulic zostaną z urzędu wprowadzone w ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz w ewidencji gruntów i budynków. Zawiadomienia o zmianie w ewidencji gruntów i budynków zostaną przesłane do VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie, celem zaktualizowania adresów w księgach wieczystych.
Zgodnie z ustawą, pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Dowody osobiste:
Zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (art.88, 89-Dz.U. z 2017 r., poz. 1464 ze zm.), wymiana dowodu osobistego w związku ze zmianą adresu nie jest konieczna - dokument ten zachowuje ważność do upłynięcia jego terminu ważności.

Oznakowanie nieruchomości:
Oznakowanie budynku/nieruchomości tabliczką z właściwym adresem należy do obowiązków właściciela/użytkownika nieruchomości (art. 47b ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne j.t. (Dz.U z 2017 r. poz. 2101)).

Banki oraz instytucje:
Zmianę adresu w bankach i innych instytucjach należy zgłaszać indywidualnie, zgodnie z przyjętymi przez te podmioty zasadami.

Zmiana wpisu w Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność lub mają we wpisie adres zamieszkania przy ulicy, która zmienia swoją nazwę, będą musieli dokonać zmiany w CEIDG. Konieczne jest również dokonanie zmiany w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych, jeśli zmieni się nazwa ulicy przy której prowadzona jest sprzedaż albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.
Zmiany w CEIDG oraz w zezwoleniach nie podlegają opłacie.

Zmiany we wpisach do Krajowego Rejestru Sądowego:
Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek podlegających wpisowi do KRS zobowiązani są dokonać stosownych zmian w danych adresowych.
Zmiany te podlegają opłacie.

Uwaga:
Rada Miasta Olsztyna Uchwałą NR XLIII/836/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wniesienia skarg na zarządzenia zastępcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego postanowiła wnieść skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na zarządzenia nadające nazwy: Erwina Kruka, Antoniego Jutrzenki-Trzebiatowskiego oraz Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.Strona 1 z 4
2 3 4 Następna >>
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Aktualności
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2010-06-10 11:18:04
Wytworzył informację: Piotr Pabijanek
Data wytworzenia: 2010-06-10
Ostatnio modyfikował: Administrator
Data modyfikacji: 2010-06-15