UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.341.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - budowa linii tramwajowej - umowa

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednostka Realizująca Projekt V

Data wpływu: 2020-12-15

Data odpowiedzi: 2020-12-29

Treść wniosku:
Działając w imieniu wnioskodawcy, na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019.1429 tj. z dnia 31.07.2019), wnoszę o udzielenie informacji dotyczącej wykonywania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu:
„Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy Al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudowa dróg i skrzyżowań, przebudowa skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej — Odcinek „B" obejmujący ulice Obiegowa wraz z wiaduktem w ciągu ulicy Żołnierskiej", a to w zakresie:
1. Czy Pan x był zgłoszony Zamawiającemu albo wpisanym do dziennika budowy kierownikiem robót elektrycznych lub elektroenergetycznych lub trakcyjnych na tej inwestycji, jeśli tak, to w jakim okresie.
2. Długości przebudowanego i/lub budowanego odcinka sieci trakcyjnej tramwajowej.
Uzasadniając niniejszy wniosek wskazuję, iż Tramwaje Śląskie S.A. prowadzą postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w Sosnowcu w ciągu ulic: ul. Gen. W. Andersa od ul. Wojska Polskiego do Ronda Ludwik, - ul. 1 Maja od Ronda Ludwik do Ronda E. Gierka" - zadanie nr 2.8.1.Wykonawcy muszą w niniejszym postępowaniu spełnić warunki udziału w postępowaniu dotyczące min. Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawcy zobowiązani byli wykazać, że dysponują 1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót elektrycznych - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała jako kierownik budowy, kierownik robót elektrycznych lub kierownik robót elektroenergetycznych co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie lub budowie sieci trakcyjnej tramwajowej o długości odcinka min. 1000 m dla każdej roboty budowlanej. Powyższe stanowi również kryterium oceny złożonych ofert.

Żądane przez wnioskodawcę informacje posłużą do weryfikacji prawdziwości podanych danych.
Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie wnioskodawcy powyższych informacji poprzez ich przesłanie pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
DOC, 116.5 KB metryczka
PDF, 446,47 KB metryczka
PDF, 1,16 MB metryczka
PDF, 433,65 KB metryczka
PDF, 1,01 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.341.2020 Wniosek - budowa linii tramwajowej - umowa
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-12-18 08:46:39
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-15
Odpowiedzialny: Ewa Tracewicz-Gieroim
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2023-05-08 10:03:20