UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.335.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - lista firm posiadających pozwolenie na odbiór nieczystości płynnych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2020-12-07

Data odpowiedzi: 2020-12-10

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm., dalej u.d.i.p.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2020r., pz. 283 ze zm., dalej u.d.i.ś.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
- Lista firm asenizacyjnych posiadających aktualne, na dzień otrzymania wniosku, pozwolenie na odbiór nieczystości płynnych na terenie Gminy Olsztyn. Lista powinna zawierać nazwę firmy, numer NIP, adres oraz w przypadku posiadania, dane kontaktowe telefon i e-mail.

Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi:


W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 7.12.2020 r. informuję, że rejestr podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych znajduje się na stronie bip.olsztyn.eu w zakładce Informacje o środowisku i jego ochronie:

bip.olsztyn.eu/bip/folder/3199/informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.335.2020 Wniosek - lista firm posiadających pozwolenie na odbiór nieczystości płynnych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-12-10 08:41:51
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-07
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2020-12-30 10:12:49