UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.319.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - udostępnienie dziennika budowy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednostka Realizująca Projekt V

Data wpływu: 2020-11-18

Data odpowiedzi: 2020-12-02

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie do wglądu Dziennika Budowy dot. Inwestycji pod nazwą "Zaprojektowanie i budowa zajezdni tramwajowej w Olsztynie", realizowanej w okresie 01.2014 r. - 12.2015 r.

Uzupełnienie wniosku:

W nawiązaniu do pisma z dnia 18.11.2020, w którym na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6.10.2001r. o dostępie do informacji publicznej, zwróciliśmy się do Państwa z prośbą o udostępnienie do wglądu Dziennika Budowy dot. inwestycji pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa zajezdni tramwajowej w Olsztynie", realizowanej w okresie 01.2014r.-12.2015r. przez Budimex
S.A. poniżej uszczegóławiamy zakres wnioskowanych informacji publicznych i sposób ich udostępnienia:

Dziennik budowy:
- Strona tytułowa Dziennika - skan
- 5 pierwszych stron dziennika, w tym/oraz:

Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy - skan
Wykaz kadry kierowniczej Wykonawcy - skan
Wpis kierownika budowy z datą rozpoczęcia robót - skan

- 5 ostatnich stron dziennika, w tym/oraz:
Zgłoszenie przez kierownika budowy zakończenia robót i gotowości do odbioru obiektu – skan,
Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu (wraz z podpisem inspektora nadzoru) – skan,
Wpis kierownika budowy o usunięciu usterek/wad wskazanych w protokole odbioru – skan,
Stronę z ostatnim wpisem kierownika budowy do Dziennika - skan


Treść odpowiedzi:
DOC, 121.5 KB metryczka
PDF, 338,15 KB metryczka
PDF, 413,35 KB metryczka
PDF, 34,95 KB metryczka
PDF, 1,48 MB metryczka
PDF, 716,29 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.319.2020 Wniosek - udostępnienie dziennika budowy
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-11-20 11:08:31
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-11-18
Odpowiedzialny: Andrzej Karwowski
Ostatnio modyfikował: Michalina Dziewiątkowska
Data modyfikacji: 2020-12-02 14:48:40