UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXVII/480/20
Data podjęcia: 25-11-2020
Data opublikowania: 08-12-2020
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 roku, poz. 4937
Data wejścia w życie: 23-12-2020
Tytuł Uchwały: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Ewentualne adnotacje:
1. wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem:
1) § 6 ust. 2 ostatni wiersz tabeli w zakresie słów „bioodpady 1 raz w tygodniu”,
2) § 8 ust. 1 pkt 5,
- które obowiązują od dnia 1 stycznia 2022 r.
2. Przepisy § 8 ust. 2 pkt 4 tracą moc z dniem 1 stycznia 2022 r.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXVII/480/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-11-17 10:13:53
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2020-11-17
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-12-08 10:37:47