UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data:
Porządek posiedzenia:

 

19 listopada 2020 roku (czwartek) o godz. 9.00

posiedzenie Komisji Inwestycji i Rozwoju

komisja przeprowadzona zostanie zdalnie, pod adresem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFhMGFmODQtMGVhNC00MDg5LWJhOTktNWZjYjJmOGMzYmNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225b54d52-bccf-4a26-9f59-5f4241f4c15e%22%2c%22Oid%22%3a%22447f0aa1-78a0-48b9-9e9b-b763f311ab35%22%7d

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2.  Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
  3.  Zaopiniowanie budżetu miasta i Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 rok w zakresie działania komisji
  4. Sprawy różne.
Protokół: Prot. posiedz. Kom. Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.11.2020.doc
Obecność: Lista ob. na posiedzeniu w dniu 19.11.2020.doc

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 19.11.2020
Wprowadził do BIP: Ilona Hołoszkiewicz
Data udostępnienia: 2020-11-16 15:57:56
Wytworzył: Ilona Hołoszkiewicz
Data wytworzenia: 2020-11-16
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Ilona Hołoszkiewicz
Data modyfikacji: 2021-07-14 14:23:23