UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.302.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - strategia miasta w zakresie wód opadowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2020-10-28

Data odpowiedzi:

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Sporządzenie wykazu aktualnie obowiązujących dokumentów stanowiących strategię miasta, w zakresie problematyki wód opadowych, a także miejsca ich udostępniania na serwerach właściwego urzędu, przesłanie ich na adres mailowy wnioskodawcy
2. Sporządzenie wykazu projektów dokumentów stanowiących strategię miasta na lata nieobjęte programami wskazanymi w pkt. 1 wniosku, w zakresie problematyki wód opadowych, a także miejsca ich udostępnienia na serwerach właściwego urzędu, przesłanie ich na adres mailowy wnioskodawcy.
Proszę o udostępnienie w szczególności, jeśli w jakimkolwiek zakresie dotyczy wód opadowych:
- Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu,
- Strategii Ochrony Środowiska,
- Strategii Przeciwdziałania Suszy,
- Strategii lub Programów Operacyjnych Przeciwdziałania Powodzi/Skutkom Powodzi,
- Strategii lub Programów Zwiększania Retencji Miejskiej,
- Uchwał Rady Miasta wprowadzające opłaty od odprowadzania wód deszczowych na podstawie innej niż Prawo Wodne,
- lub innych, niewymienionych dokumentów o tożsamym znaczeniu i zakresie odnoszących się do gospodarowania wodami opadowymi na obszarze miasta.

Treść odpowiedzi:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.302.2020 Wniosek - strategia miasta w zakresie wód opadowych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-10-30 13:30:23
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-10-28
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Anna Łukaszewicz
Data modyfikacji: 2020-11-12 08:49:12