UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.293.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2020-10-14

Data odpowiedzi: 2020-10-26

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. składam wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 października 2020 r. i wynikającego w związku z tym obowiązku wydawania przez mi.in. prezydentów miast zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

1. Kiedy Gmina Olsztyn zawarła porozumienie Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu umożliwienia pobierania przez ubiegających się o dofinansowanie stosownych zaświadczeń ?
2. Gdzie i od kiedy można otrzymać zaświadczenie w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie ?
3. Jakie są przewidywane koszty Gminy przy realizacji zadania ?
4. Z jakich środków zostaną pokryte koszty realizacji i obsługi zadania ?
5. Czy przewidziane jest utworzenie nowych stanowisk pracy w Urzędzie do obsługi Programu Czyste Powietrze ?

Treść odpowiedzi:
PDF, 197,40 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.293.2020 Wniosek - porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-10-16 14:57:42
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-10-14
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Anna Łukaszewicz
Data modyfikacji: 2020-10-27 12:56:09