UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.285.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - nadzór nad usunięciem awarii kolektorów deszczowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-10-05

Data odpowiedzi: 2020-10-19

Treść wniosku:
Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nadzoru nad „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obroku 28"

Na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 z pózn. zm.), wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej:

1.przedłożenie stosownych dokumentów konstatujących w jaki sposób Urząd w notatce służbowej „z analizy cen rynkowych odnoszących się do wynagrodzenia inspektorów nadzoru budowlanego" datowanej na 3 lipca 2019 roku powziął wiedzę o ilości osób przewidzianych przez „Biuro Inżynierskie Orion" do realizacji zadania, czyli przed podpisaniem umowy nr 187/08/2019/211/08 z dnia 14 sierpnia 2019 roku i dokonał na tej podstawie szacowania wartości zamówienia na 30 000 zł netto,

2.przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających zasadność wysłania zaproszenia do udziału w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie zarządzania, koordynacji, kontroli i nadzoru inwestorskiego firmie Geobet Sp. z o.o., której profil działalności zgodnie z PKD 71.12.Z, 43.13.Z, 71.11.Z, 74.90.Z, 77.11.Z, 46.75.Z, 38.22.Z, 39.00.Z, 42.11.Z, 43.12.Z nie obejmuje wskazanych w zapytaniu usług,

3.przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających zasadność wysłania zaproszenia do udziału w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie zarządzania, koordynacji, kontroli i nadzoru inwestorskiego firmie Sigma Transfer Sp. z o.o., , której profil działalności zgodnie z PKD 49.14.Z, 77.11.Z, 77.21.Z, 53.20JZ, 82.11.Z, 52.21.Z, 52.10.B, 45.19.Z, 71.11.Z, 71.12.Z, oraz informacją na stronie www „Doświadczenie fachowców, które wykorzystujemy od ponad 20 lat pozwala nam projektować i budować drogi na całym świecie. W projektach konstrukcji drogowych wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie stosowane w Polsce i Europie. Do naszego zespołu należą młodzi, ambitni i zdolni specjaliści, którzy podejmą się każdego wyzwania, bo praca jest ich pasją. Nasza firma rozwija się bardzo dynamicznie. Stawiamy na profesjonalizm i najwyższą jakość" nie obejmuje wskazanych w zapytaniu usług,

4.udostępnienia poświadczonego za zgodność z oryginałem kompletnego wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej z dnia 15 lipca 2019 roku,

5.udostępnienia poświadczonego za zgodność z oryginałem kompletnego parafowanego wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do oferty cenowej Wykonawcy z dnia 17 lipca 2019 roku,

6.przedłożenia stosownych dokumentów w sprawie rozbieżności pomiędzy wzorem umowy na wykonanie „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd600 wraz z likwidacja osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr 28" stanowiącym załącznik nr 3 do „Zaproszenia do złożenia oferty cenowej" z dnia 15 lipca 2019 roku i zaparafowany załącznik nr 2 do oferty wykonawcy „Biuro Inżynierskie Orion" z dnia 17 lipca 2019 roku a zawartą w dniu 14 sierpnia 2019 roku umową nr 187/08/2019/211/08. Udostępniony przez Urząd wzór umowy posiada 16 paragrafów podczas gdy zawarta umowa jedynie 13,

7.udostępnienia poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów potwierdzających odbiór prac wykonanych przez roku „Biuro Inżynierskie Orion" na mocy runowy nr 187/08/2019/211/08 z dnia 14 sierpnia 2019 roku

8.przedłożenia dokumentów wraz z datą ich wpływu oraz kserokopią stron dziennika poczty przychodzącej w którym „Biuro Inżynierskie Orion" informuje Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach podczas realizacji Umowy nr 192/08/2019/211/02 z dnia 13 sierpnia 2019 roku,

9.udostępnienia poświadczonej za zgodność z oryginałem opinii opracowanej przez „Biuro Inżynierskie Orion" na potrzeby spotkania z dnia 18 czerwca 2020roku w zakresie określenia czy cena materiału kosza gabionowego (POZ 72/-2*) zawiera również koszt jego złożenia czy też zawarty jest on w robociźnie (POZ 72’-1*)

10.udostępnienia poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów wraz z potwierdzeniem daty ich wpływu oraz kserokopią stron dziennika poczty przychodzącą bądź datę ich wytworzenia wskazujących koszt pozostałych do wykonania robót przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Bautech-Lukmar zgodnie z dokumentacją techniczną Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o. z sierpnia 2019 roku,

11.udostępnienia poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów wraz z potwierdzeniem daty ich wpływu oraz kserokopią stron dziennika poczty przychodzącej bądź datę ich wytworzenia wskazujących koszt pozostałych do wykonania robót przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Bautech-Lukmar zgodnie z alternatywnymi rozwiązaniami ograniczającymi zakres robót względem dokumentacji technicznej Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o. z sierpnia 2019 roku,

12.udostępnienia poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów wraz z potwierdzeniem daty ich wpływu oraz kserokopią stron dziennika poczty przychodzącej bądź datę ich wytworzenia na podstawie których Zamawiający wyliczył koszt pozostałych do wykonania robót przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Bautech-Lukmar zgodnie z zmienionym i ograniczonym zakresem stanowiącym przedmiar do postępowania przetargowego z dnia 14 maja 2020roku znak sprawy ZP.271.1.15.2020.b,

13.udostępnienia poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów (wyciąg z kont bankowych) wskazujących jakimi środkami finansowymi Urząd dysponował na dzień 19 luty 2020 roku czyli na dzień ograniczenia pozostałego do wykonania zakresu robót,

14.udostępnienia poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów wykazujących jakie koszty poniósł Urząd w związku z ograniczeniem zakresu robót Bautech- Lukmar Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w tym:

- wszelkich kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy ochrony placu budowy,

- wszelkich kosztów związanych z wprowadzeniem Wykonawcy i utrzymaniem ochrony budowy,

- wszelkich kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy wygrodzenia placu budowy,

-wszelkich kosztów związanych z wprowadzeniem Wykonawcy i wykonanie wygrodzenia placu budowy,

-wszelkich kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu",

-wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu",

-wszelkich kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy nadzoru autorskiego nad realizacją dokumentacji projektowej „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu",

-wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu",

-wszelkich kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy robót „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu",

-wszelkich kosztów związanych z przejęciem przez Urząd obowiązków od „Biuro Inżynierskie ORION" związanych z zarządzaniem, koordynacją i nadzorem inwestorskim nad dalszą realizacją zadania,

-wszelkich kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy opinii geologicznej dla potrzeb projektu zabezpieczenia niszy osuwiskowej na trasie remontowanego odcinka kolektora deszczowego k-45 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie z dnia 09 marca 2020 roku,

-wszelkich kosztów związanych z opracowaniem opinii geologicznej dla potrzeb projektu zabezpieczenia niszy osuwiskowej na trasie remontowanego odcinka kolektora deszczowego k-45 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie z dnia 09 marca 2020 roku,

-wszelkich kosztów związanych z wykonaniem inwentaryzacji wykonanych przez Bautech- Lukmar Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w tym pomiarów geodezyjnych wykonanych przez „Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Janusz Smyk",

-wszelkich kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy pomiarów geodezyjnych na zadaniu „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obroku 28",

-wszelkich kosztów związanych z naprawą lub odbudową istniejących budynków, które uległy uszkodzeniu w wyniku wstrzymania robót realizowanych przez Bautech-Lukmar Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i pozostawienie nie zabezpieczonej skarpy od dnia 20 marca 2020roku do 22 czerwca 2020 roku,

15.udostępnienia poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii notatki służbowej z dnia 20 września 2019 roku sporządzonej w trakcie spotkania z Projektantem w celu uszczegółowienia sposobu układania gabionów, ich wielkości, ich konstrukcji (średnica drutu, wielkość oczek i wypełnienie) zgodnie z pkt 11 udostępnionego przez Urząd protokołu z rady budowy nr 2 z dnia 17 września 2019 roku wraz z wiadomością e-mail potwierdzająca jej otrzymanie (Protokół z rady budowy nr 3 z dnia 24 września 2019roku),

16.udostępnienia poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii notatki służbowej z dnia 20 lutego 2020 roku sporządzonej W trakcie spotkania z Projektantem oraz Inspektorem nadzoru potwierdzającej prawidłowość wykonania gabionowego bloku oporowego,

17.udostępnienia poświadczonego za zgodność z oryginałem kserokopii Protokołu z rady budowy nr 12 z dnia 26 listopada 2019 roku wraz z datą jego wpływu oraz kserokopią stron dziennika poczty przychodzącej zgodnie z którym stwierdza się (i) niekompletność przekazanej dokumentacji projektowej, (ii) brak odpowiedniego nadzoru autorskiego ze strony Projektanta, (iii) realizowanie robót zgodnie z projektem grozi katastrofą budowlaną,

18.udostępnienia poświadczonego za zgodność z oryginałem kserokopii Protokołu z rady budowy nr 19 z dnia 06 lutego 2020 roku wraz z datą jego wpływu oraz kserokopią stron dziennika poczty przychodzącej zgodnie z którym stwierdza się (i) konieczność zakończenia robót w pełnym zakresie (ii) konieczność uzupełnienia gabionów w celu zabezpieczenia wykonanych robót,

19.przekazania kserokopii dokumentów wewnętrznych potwierdzających datę wytworzenia lub otrzymania (pieczątka z datą wpływu, kserokopia stron dziennika poczty przychodzącej) udostępnionych przez Urząd raportów z realizacji robót dotyczących usunięcia awarii kolektorów deszczowych kd600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie, na działkach nr 18 i 2 w obroku 28, określających dalsze kierunki działania organu,

20.udostępnienia poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii pisma „Biuro Inżynierskie Orion" z dnia 17 lutego 2020 roku wraz z kserokopią stron dziennika poczty przychodzącej, adresowanego do Urzędu Miasta Olsztyna Wydział Inwestycji Miejskich w sprawie konieczności realizacji pełnego zakresu projektu wraz z blokiem oporowym z koszy gabionowych i zasypu osuwiska,

21.udostępnienia poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii pisma „Biuro Inżynierskie Orion" z dnia 13 marca 2020 roku wraz z kserokopią stron dziennika poczty przychodzącej adresowanego do Urzędu Miasta Olsztyna Wydział Inwestycji Miejskich w sprawie konieczności realizacji pełnego zakresu projektu ze względu na niebezpieczeństwo osunięcia skarpy i powstania katastrofy budowlanej,

22.udostępnienia poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii pisma „Biuro Inżynierskie Orion" z dnia 09 czerwca 2020 roku wraz z kserokopią stron dziennika poczty przychodzącej adresowanego do Urzędu Miasta Olsztyna Wydział Inwestycji Miejskich w sprawie ustalenia ceny kamienia brukowcowego rozbiórkowego oraz wysokości kwoty należnej Wykonawcy robót za wykonane prace,

23.złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów (ofert, wycen itp.) na podstawie których Urząd dokonał oszacowania ceny kamienia brukowcowego rozbiórkowego o odpowiednich wymiarach na październik 2019 roku na kwotę 240zł/m3,

24.złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów (ofert, wycen itp.) na podstawie których Urząd dokonał oszacowania ceny dowozu, przesiania i ręcznego sortowania kamienia brukowcowego rozbiórkowego o odpowiednich wymiarach na listopad 2019 roku,

25.udostępnienia poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii pisma „Biuro Inżynierskie Orion" z dnia 09 czerwca 2020roku wraz z kserokopią stron dziennika poczty przychodzącej adresowanego do Urzędu Miasta Olsztyna Wydział Inwestycji Miejskich w sprawie ustalenia ceny za m3 kosza gabionowego oraz wysokości kwoty należnej Wykonawcy robót za wykonane prace, udostępnienia stosownych dokumentów (ofert, wycen itp.) na podstawie których Urząd dokonał oszacowania ceny na październik 2019 roku za m3 kosza gabionowego wykonanego z drutu zgrzewanego o śr 3mm o wymiarach 4,5x1,0x0,5m, oczko 76,2x76,2 mm z pełnymi przegrodami wewnętrznymi po długości kosza z sprężynami montażowymi i stężeniami na kwotę 410 zł/m3,

26.udostępnienia potwierdzonego za zgodność protokołu z rady budowy nr 20 z dnia 18 lutego 2020 roku dotyczącego (i) braku stawienia się przedstawiciela Zamawiającego w wyznaczonym miejscu i terminie, (ii) korekty notatki z rady budowy nr 19 z dnia 06 lutego 2020 roku, (iii) wskazania przez Zamawiającego dalszego sposobu realizacji robót budowlanych, włącznie z ostatecznym wskazaniem sposobu wykonania bloku oporowego oraz materiału do wykonania zasypu osuwiska, (iv) zgłoszenia postępującego osuwania się mas ziemnych na skarpie,

27.udostępnienia poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii wniosku wraz z udzieloną przez Urząd odpowiedzią w sprawie akceptacji personelu Wykonawcy „Biuro Inżynierskie Orion" skierowanego do realizacji umowy nr 187/08/2019/211/08 z dnia 14 sierpnia 2020 roku Do złożenia przedmiotowego wniosku zobowiązuje §3 ust 2 w/w umowy,

28.udostępnienia poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów oraz dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawców firmy „Biuro Inżynierskie Orion" zgodnie z §5 ust. 5 umowy nr 187/08/2019/211/08 zawartej w dniu 14 sierpnia 2019 roku (znak IM.272.1702019, Mdok.85481.08.2019-W),

29.złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów potwierdzających ograniczenie zakresu umowy nr 187/08/2019/211/08 z dnia 14 sierpnia 2019 roku zawartej z „Biuro Inżynierskie ORION" w odniesieniu do dokonanego przez Urząd wstrzymania robót wykonawczych i ograniczenia ich zakresu,

30.złożenia kserokopii stosownych dokumentów uzasadniających przejęcie przez Urząd od „Biuro Inżynierskie ORION" obowiązków związanych z zarządzaniem, koordynacją i nadzorem inwestorskim nad dalszą realizacją zadania „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obroku 28, wchodzących w zakres zawartej z nim umowy nr 187/08/2019/211/08 z dnia 14 sierpnia 2019 roku zgodnie z którą § 5 ust 2 „Wykonawca nie ma prawa żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w trakcie wykonywania usługi wystąpiły czynności nieprzewidziane, dodatkowe lub czas inwestycji uległ wydłużeniu" oraz § 10 ust.2 „Zmianie może ulec termin wykonania Umowy w przypadku przedłużenia się czasu robót związanych z usuwaniem awarii stanowiących przedmiot nadzoru. Wykonawca nie może odmówić zgody na zmianę terminu wykonania umowy, w przypadku przedłużenia się terminu wykonywania robót stanowiących przedmiot nadzoru, o czas niezbędny do ukończenia tych robót i zobowiązany jest kontynuować prace wynikające z umowy do tego czasu",

31.złożenia uzasadnienia oraz kopii stosownych dokumentów dotyczących wysokości wypłaty należnego wynagrodzenia z tytułu wykonanej i zatwierdzonej części Umowy nr 187/08/2019/211/08 z dnia 14 sierpnia 2020 roku zgodnie § 8 ust 2 Umowy,

32.kserokopii wszystkich aneksów do umowy 187/08/2019/211/08 z dnia 14 sierpnia 2020 roku zawartej z „Biuro Inżynierskie Orion" wraz z załącznikami i uzasadnieniem ich zawarcia,

33.złożenia wyjaśnień oraz kserokopii dokumentów potwierdzających, że uruchomienie przez Urząd postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w zakresie wyłonienia wykonawcy na pełnienie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i konstrukcyjnej nad realizacją umowy „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obroku 28" w trybie zapytania ofertowego dotyczące konieczności natychmiastowego usunięcia awarii i jej skutków było celowe i spełniało ustawowe przesłanki jego zastosowania w odniesieniu do faktu, że pomimo uruchomienia postępowania w dniu 05 lipca 2019 roku umowa z Wykonawcą robót budowlanych zawarta została dopiero 13 sierpnia 2019 roku, a plac budowy przekazano dopiero 30 sierpnia 2019 roku co w sposób obiektywny wyklucza pilną potrzebę Zamawiającego, czy brak możliwości zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia,

34.złożenia kserokopii wszelkiej korespondencji Urzędu wychodzącej/przychodzącej z datami wpływów oraz kserokopiami stron dziennika poczty przychodzącej i wychodzącej prowadzonej między Zamawiającym i firmą „Biuro Inżynierskie Orion" w okresie od 01 lipca 2019 roku do 01 lipca 2020roku

35.przekazanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji dotyczącej odbioru przedmiotu umowy nr 187/08/2019/211/08 zawartej w dniu 14 sierpnia 2019 roku (znak IM.272.170.2019, Mdok.85481.08.2019-W), tj. w szczególności:

1)wszelkich protokołów zdawczo-odbiorczego oraz oświadczeń

2)dokumentacji sporządzonej przez zamawiającego na okoliczność dokonania przez niego oceny poprawności prowadzonego nadzoru

3)dokumentacji sporządzonej przez zamawiającego na okoliczność zastrzeżeń prowadzonego przez Wykonawcę nadzoru

4)zatwierdzonych przez Zamawiającego raportów informacyjnych o postępie prac związanych z usuwaniem awarii do których dostarczenia zobowiązuje z §5 ust. 4 nr 187/08/2019/211/08 zawartej w dniu 14 sierpnia 2019 roku (znak IM.272.170.2019, Mdok.85481.082019-W)

36.złożenia wyjaśnień oraz kserokopii dokumentów wskazujących kryteria oceny złożonych ofert oraz przypisanym im wag w ramach przeprowadzonego postępowania, co gwarantujące uzyskanie najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty zgodnie z § 6 ust. 7 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 285 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 lipca 2016 roku,

37.złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów potwierdzających, że złożona przez „Biuro Inżynierskie Orion", oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, w oparciu o ustalone w ogłoszeniu lub zaproszeniu do udziału w postępowaniu kryteria zgodnie z § 6 ust. 7 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 285 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 lipca 2016 roku,

38.złożenia kserokopii dokumentów potwierdzających celowość i zasadność powierzenia wskazanego zakresu obowiązków firmie zewnętrznej „Biuro Inżynierskie Orion", w odniesieniu do faktu, że nadzór nad dalszą częścią zadania przejął Urząd, który od początku mógł pełnić tą funkcję, ewentualnie wskazanie celowości i zasadności przejęcie tej funkcji od „Biuro Inżynierskie Orion",

39.kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie przez pracownika Urzędu rozpoznania rynku. Do pisemnego udokumentowania tego rozpoznania zobowiązuje § 3 ust. 3 pkt. 5 regulaminu.

 

 


Treść odpowiedzi:
, 67,97 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.285.2020 Wniosek - nadzór nad usunięciem awarii kolektorów deszczowych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-10-09 13:38:54
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-10-05
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Tomasz Kempski
Data modyfikacji: 2020-10-19 14:15:25