UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data:
Porządek posiedzenia:

16 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 9:00

posiedzenie Komisji Kultury Rady Miasta Olsztyna

 komisja przeprowadzona zostanie online za pomocą programu Microsoft Teams pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzc5ZjExOGEtYjllOS00NWQwLWI5NzMtYTI3MjBhYmNiYmY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225b54d52-bccf-4a26-9f59-5f4241f4c15e%22%2c%22Oid%22%3a%2273a7b2cc-ef73-463f-90de-ecd91cb434a9%22%7d

 

 Porządek posiedzenia:

  1. Raport o stanie miasta Olsztyna za 2019 rok.
  2. Wydanie opinii w sprawie przyznania dorocznych nagród Prezydenta Olsztyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w 2019 roku.
  3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
  4. Sprawy różne.
Protokół: Protokół Nr 20.doc
Obecność:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Kultury 16 czerwca 2020
Wprowadził do BIP: Joanna Bartkowska
Data udostępnienia: 2020-10-02 09:47:51
Wytworzył: Joanna Bartkowska
Data wytworzenia: 2020-10-02
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Joanna Bartkowska
Data modyfikacji: 2020-10-02 09:56:55