UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.279.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - objęcie nieruchomości planem zagospodarowania przestrzennego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-09-28

Data odpowiedzi: 2020-10-09

Treść wniosku:
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie w trybie art. 2 oraz art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) informacji, czy:
1. nieruchomość gruntowa obejmująca działki ewidencyjne o numerach 13/8, 1319 oraz 13/10 położona w Olsztynie, województwo warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW OLI0/00033435/1, na której znajdują się lokale:
- nieruchomość lokalowa stanowiąca odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 38,75 m2, położona w Olsztynie przy ul. Borowej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW OLI Q/00175135/5
- nieruchomość lokalowa stanowiąca odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 49,96 m2, położona w Olsztynie przy ul. Borowej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW OŁ1O/00175136/2
- nieruchomość lokalowa stanowiąca odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 62,81 m2, położona w Olsztynie przy ul. Borowej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW OL1O/0Q175137/9
- nieruchomość lokalowa stanowiąca odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 35,32 m2, położona w Olsztynie przy ul. Borowej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW OLI0/00175138/6
- nieruchomość lokalowa stanowiąca odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 50,41 m2, położona w Olsztynie przy ul. Borowej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW OL1O/0Q175139/3
- nieruchomość lokalowa stanowiąca odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 77,12 m2, położona w Olsztynie przy ul. Borowej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW OL1O/0017514Q/3
- nieruchomość lokalowa stanowiąca odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 50,41 m2, położona w Olsztynie przy ul. Borowej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr
zwana łącznie dalej jako „Nieruchomość”,

zwana łącznie dalej jako „Nieruchomość”
1) Objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak, to proszę również o wskazanie, jakie jest przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego swym zakresem Nieruchomość,
2) Czy w stosunku do Nieruchomości lub jej części nieobjętych obowiązującymi planami miejscowymi planowane jest uchwalenie takich planów? Jeżeli tak, to na jakim etapie znajduje się obecnie proces przygotowania i uchwalenia miejscowego planu (lub planów) zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących Nieruchomości?
3) Jakie przeznaczenie przewiduje w odniesieniu do terenu obejmującego Nieruchomości obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
4) Czy wskazana Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej? Jeżeli Nieruchomości nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, uprzejmie proszę o wskazanie, przez jakie działki ma zapewniony dostęp pośredni oraz czyją one są własnością
5) Czy działki wchodzące w skład Nieruchomości są zajęte pod drogi publiczne lub przeznaczone pod inwestycje drogowe? Jeżeli tak, to jakiej kategorii są to drogi?
6) Czy ciągi komunikacyjne przebiegające w pobliżu Nieruchomości, stanowią drogi publiczne? Do jakich kategorii zaliczone są powyższe drogi publiczne?
7) W czyim zarządzie znajduje się infrastruktura kolejowa zlokalizowana w pobliżu Nieruchomości?
8) Czy jakakolwiek działka wchodząca w skład Nieruchomości służyła realizacji inwestycji celu publicznego?
9) Czy w stosunku do działek wchodzących w skład Nieruchomości wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego? Jeżeli tak, uprzejmie proszę o udzielenie informacji o sygnaturze oraz treści wydanych decyzji.


Treść odpowiedzi:
DOC, 215.5 KB metryczka
PDF, 824,86 KB metryczka
PDF, 808,28 KB metryczka
PDF, 1,57 MB metryczka
PDF, 742,02 KB metryczka
PDF, 158,26 KB metryczka
PDF, 276,04 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.279.2020 Wniosek - objęcie nieruchomości planem zagospodarowania przestrzennego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-30 15:14:23
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-28
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-10-09 08:39:11