UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.269.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - umowa ze spółką Remondis oraz harmonogran odbioru odpadów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2020-09-24

Data odpowiedzi: 2020-09-25

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm). w związku z art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., wnoszę o udzielenie mi informacji poprzez udostępnienie:
• umowy obowiązującej w lutym 2020r., zawartej przez Gminę Olsztyn ze Spółką Remondis Sp. z o. o. sp.k., z której wynikać będzie powierzenie, obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności zobowiązań spółki i przejętych na siebie obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy - Miasta Olsztyn, dotyczących odbioru odpadów komunalnych,
• oraz harmonogramu odbioru odpadów obowiązującego w lutym 2020r. na terenie Miasta Olsztyn w obrębie osiedla Generałów (ul Złota).
Wskazać należy, iż w dniu 17 lutego br. na miejscu postojowym bezpośrednio przyległym do miejsca wydzielonego do składowania odpadów komunalnych, mieszczącym się w Olsztynie przy ul. Złotej 12 doszło do uszkodzenia pojazdu, mojej Mocodawczym. Uszkodzenia pojazdu korelują z zawiasami kontenera do segregacji szkła. Poszkodowana zgłosiła roszczenie Spółce Remondis Sp. z o.o. Sp. k., która jednak odmawia przyjęcia odpowiedzialności za zdarzenie. Koniecznym zatem jest ustalenie zakresu obowiązków przyjętych na siebie przez spółkę, na mocy zawartej umowy z Gminą Olsztyn. Proszę o pilne załatwienie sprawy, z uwagi na konieczność wystąpienia ze stosownymi roszczeniami odszkodowawczymi od podmiotu odpowiedzialnego za wyrządzenie szkody. Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udzielenie informacji oraz sporządzenie kserokopii wszystkich dokumentów poprzez przesłanie Ich na adres mailowy.

Treść odpowiedzi:
DOC, 86 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.269.2020 Wniosek - umowa ze spółką Remondis oraz harmonogran odbioru odpadów
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-09-28 08:42:11
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-24
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-09-28 11:13:42