UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.267.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - ochrona środowiska - grunty, osuwiska, kruszywa

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2020-09-23

Data odpowiedzi: 2020-09-29

Treść wniosku:
W związku z opracowywaniem na zlecenie Urzędu Miasta w Olsztynie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do 2024 r. z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030”, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa       w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283
z późn.zm.), zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na poniższe zagadnienia, które będą dla nas źródłowe
w uzyskaniu odpowiedzi:
1. Informacja na temat osuwisk znajdujących się na terenie Miasta Olsztyna (ich liczba, położenie).
2. Podział gruntów Miasta Olsztyna ze względu na ich funkcję oraz sposób zagospodarowania.
3. Grunty zdewastowane i wymagające rekultywacji w latach 2015-2019 - ilość terenów zdewastowanych
i zdegradowanych, ich powierzchnia, położenie w granicach Miasta Olsztyna.
4. Czy na terenie Miasta Olsztyna doszło w latach 2015-2019 do nielegalnych eksploatacji zasobów kruszyw naturalnych?

Treść odpowiedzi:
Wnioskodawca wycofał wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.267.2020 Wniosek - ochrona środowiska - grunty, osuwiska, kruszywa
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-09-28 08:26:24
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-23
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-10-01 08:02:17