UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.260.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac porządkowych i wycinki drzew

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-09-17

Data odpowiedzi: 2020-10-27

Treść wniosku:
Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wyłonienia wykonawcy prac porządkowych i wycinki drzew przy zadaniu „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28"

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 z pózn. zm.), wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej:

1. złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów odnośnie powierzenia przez Urząd w dniu 21 czerwca 2019r. firmie Pekum Sp. z o.o. zamówienia polegającego na wycince drzew rosnących na skarpie oraz przetransportowania go i przekazania do ZDZiT w Olsztynie, przed złożeniem wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki z dnia 04 września 2019r. na wycinkę drzew w rejonie osuwiska skarpy przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 2 i 18 w obr. 28

2.udostępnienia poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii Protokołu konieczności nr 1 z dnia 05 sierpnia 2019r. wskazanego we wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki z dnia 04 września 2019r., punkt 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" oraz punkt 4 .

3. udostępnienia poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii protokołu postępowania o zamówienie,

4. udostępnienie poświadczonej za zgodność kserokopii Protokołu konieczności nr 1 z dnia 08 sierpnia 2019r., który wskazano w Notatce służbowej w sprawie oszacowania usługi wycinki drzew wykonanych w ramach działań interwencyjnych związanych z zabezpieczeniem rejonu osuwiska skarpy przy ul. Kasprowicza w Olsztynie,

5. udostępnienia poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii załącznika do protokołu konieczności nr 1 z dnia 05 sierpnia 2019r. zawierającego zestawienie kosztów własnych poniesionych przez firmę PEKUM Sp. z o.o.,

6. złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów w sprawie daty podpisu wnoszącego o uruchomienie zamówienia J. D. z dnia 03 września 2019r na

wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki z dnia 04.09J2019r.,

7. złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów uzasadniających przekroczenie w trybie zamówienia z wolnej ręki kwoty 15 000 zł netto, która zgodnie z § 6 ust. 5 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 285 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 lipca 2016 r. stanowi próg dla wskazanego trybu,

8. złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów odnośnie powierzenia przez Urząd do opracowania opinii geotechnicznej dotyczącej przemieszczeń mas ziemnych w strefie zboczowej doliny Łyny, na zapleczu Zespołu Szkół Samochodowych (działki nr 2 i 18) w Olsztynie z dnia 25.06.2019r stanowiącej załącznik do wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia dla Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o. z pominięciem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji

projektowej, czyli przed:

- opracowaniem opinii dotyczącej możliwości udzielenia zamówienia z dnia 10 lipca 2019 r.,

- oszacowaniem wartości zamówienia z dnia 24 lipca 2019 r.,

- wnioskiem o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia z dnia 26 lipca 2019 r.,

- otrzymaniem oferty Zespołu Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o. z dnia 05 sierpnia 2019 r.,

- sporządzeniem protokołu postępowania o zamówienie z dnia 06 sierpnia 2019 r.,

- zawarciem umowy nr 190/08/2019/211/08 z dnia 08 sierpnia 2019 r. na wykonanie prac projektowych przez Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o.,

- sporządzeniem protokołu przekazania prac projektowych z dnia 28 sierpnia 2019 r.,

9. złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów w jaki sposób Urząd wszedł w posiadanie opinii geotechnicznej dotyczącej przemieszczeń mas ziemnych w strefie zboczowej doliny Łyny, na zapleczu Zespołu Szkół Samochodowych (działki nr 2 i 18) w Olsztynie z dnia 25.06.2019r na, którą powołuje się w protokole konieczności nr 1 z dnia 31 lipca 2019r. opracowanej przez Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o. z pominięciem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej, czyli przed:

- otrzymaniem oferty Zespołu Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o. z dnia 05 sierpnia 2019 r.,

- sporządzeniem protokołu postępowania o zamówienie z dnia 06 sierpnia 2019 r.,

- zawarciem umowy nr 190/08/2019/211/08 z dnia 08 sierpnia 2019 r. na wykonanie prac projektowych przez Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o.,

- sporządzeniem protokołu przekazania prac projektowych z dnia 28 sierpnia 2019 r.,

10. Udostępnienia poświadczonego za zgodność z oryginałem protokołu przekazania drewna do Zarządu Dróg Mostów i Zieleni w Olsztynie potwierdzającego ilość wyciętych drzew oraz wykonanie oczyszczenia koryta rzeki zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z dnia 31 lipca 2019r. pkt 7.,

11. Udostępnienie dokumentacji zdjęciowej (w formie elektronicznej) lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie przez firmę PEKUM Sp. z o.o. oczyszczenie koryta rzeki z wyciętych drzew poprzez ich pocięcie i wyciągnięcie zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z dnia 31 lipca 2019r.,

12. złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów, w szczególności protokołów odbioru potwierdzających należyte wykonanie zlecenia przez firmę PEKUM SP. z o.o., w zakresie: (i) udzielonego przez Urząd zlecenia z dnia 21 czerwca 2019r. (pismo nr 70991.06.2019-W, znak sprawy IM.7021.7.2019) dla firmy PEKUM Sp. z o.o. obejmującego zagospodarowanie wyciętych drzew i przekazanie ich do Zarządu Dróg Mostów i Zieleni oraz (ii) Protokołu konieczności nr 1 z dnia 31 lipca 2019r. na oczyszczenie koryta rzeki z wyciętych drzew poprzez ich pocięcie i wyciągnięcie w odniesieniu do faktu, że przedmiotowy zakres został ujęty również w przedmiarze poz. 5,7 i 8 do przetargu z dnia 29 lipca 2019r. na usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy przy ul. Kasprowicza w Olsztynie i wykonany przez Wykonawcę robót zgodnie z protokołami odbioru z dnia 19 listopada 2019r, 17 kwietnia 2020r. poz. 5,7,8,10.1.,

13. złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów odnośnie wskazanego we wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia z dnia 04 września 2019r. wstecznego terminu wykonania zamówienia, który zgodnie z pkt. 3 określono od 20 czerwca 2019r. do 22 czerwca 2019r.,

14. złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów odnośnie rozbieżności pomiędzy ilością wyciętych drzew ujętych w protokole konieczności nr 1 z dnia 31 lipca 2019r. a Notatką służbową w sprawie oszacowania usługi wycinki drzew wykonanych w ramach działań interwencyjnych związanych z zabezpieczeniem rejonu osuwiska skarpy przy ul. Kasprowicza w Olsztynie

 

 

Protokół konieczności nr 1 z dnia 31 lipca 2019r. "Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy przy ul. Kasprowicza w Olsztynie - wycinka drzew wykonana w dniach 20-22.06.2019r.

Notatką służbową w sprawie oszacowania usługi wycinki drzew wykonanych w ramach działań interwencyjnych związanych z zabezpieczeniem rejonu osuwiska skarpy przy ul. Kasprowicza w Olsztynie

średnica

Ilość w szt

Ilość w szt

do 35 cm

20

12

od 35cm do

55cm

17

17

od 55cm do 175,84cm

7

15

SUMA

44

44

 

15. kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie przez pracownika Urzędu rozpoznania wykonawców zaproszonych do udziału w postępowaniu, które to rozpoznanie miało zagwarantować należyte wykonanie zamówienia, o czym mowa w § 6 ust. 5 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzana nr 285 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 lipca 2016 r. Do pisemnego udokumentowania tego rozpoznania zobowiązuje § 3 ust. 3 pkt 5 ww. regulaminu,

16. kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie przez pracownika Urzędu rozpoznania rynku. Do pisemnego udokumentowania tego rozpoznania zobowiązuje § 3 ust. 3 pkt 5 regulaminu,

17. wydruku, odpisu lub kserokopii rozesłanych przez Urząd ogłoszeń lub zaproszeń do udziału w ww. postępowaniu, o czym mowa w § 6 ust. 3 pkt 2 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 285 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 lipca 2016 r.,

18. wydruku, odpisu lub kserokopii dokumentów, w tym stron dziennika poczty wychodzącej, potwierdzających wysłanie (wraz z datą nadania) zaproszenia do udziału oferentów w ww. postępowaniu, o czym mowa w § 6 ust. 3 pkt 2 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 285 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 lipca 2016 r.,

19. wydruku, odpisu lub kserokopii dokumentów uzasadniających konieczność powierzenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki konkretnemu Wykonawcy zgodnie z § 6 ust. 5 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 285 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 lipca 2016 r.,

20. kserokopii stron dziennika poczty przychodzącej potwierdzających wpływ oferty PEKUM Sp. z o.o.,

21. złożenia wyjaśnień oraz kserokopii dokumentów wskazujących kryteria oceny złożonych ofert oraz przypisanymi im wag w ramach przeprowadzonego postępowania, co gwarantujące uzyskanie najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty zgodnie z § 6 ust. 7 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 285 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 lipca 2016 r.,

22. złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów potwierdzających, że złożona przez PEKUM Sp. z o.o., oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, w oparciu o ustalone w ogłoszeniu lub zaproszeniu do udziału w postępowaniu kryteria zgodnie z § 6 ust. 7 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 285 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 lipca 2016 r.,

23. przekazania wydruku, odpisu lub kserokopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą w celu uzyskania jak najlepszych warunków zamówienia, zgodnie z § 6 ust. 5 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 285 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 lipca 2016 r.,

24. przekazania kserokopii wszelkich faktur przejściowych oraz faktury końcowej (każdej zapisanej strony tych dokumentów) wraz z protokołami odbiorów i oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu ich należności, wystawionych przez PEKUM Sp. z o.o. w okresie od 01 czerwca 2019r. do 31 grudnia 2019r. oraz potwierdzenia dokonania przez Urząd płatności za ww. faktury,

25. złożenia wyjaśnień oraz kserokopii dokumentów potwierdzających, że uruchomienie przez Urząd postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w zakresie wyłonienia wykonawcy prac polegających na wycince drzew w trybie z wolnej ręki dotyczące konieczności natychmiastowego usunięcia awarii i jej skutków było celowe i spełniało ustawowe przesłanki jego zastosowania w odniesieniu do faktu, że pomimo zlecenia przedmiotowych robót firmie PEKUM Sp. z o.o. dnia 21 czerwca 2019r. nie wykonano ich w całości do dnia 29 lipca 2019r., co w sposób obiektywny wyklucza pilną potrzebę Zamawiającego, czy brak możliwości zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia,

26. złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów na podstawie których Urząd odebrał, a następnie dokonał płatności za zlecone dla PEKUM Sp. z o.o. zagospodarowanie wyciętych drzew i przekazanie ich do Zarządu Dróg Mostów i Zieleni oraz oczyszczenie koryta rzeki skoro wykonawca nie wykonał przedmiotowych robót, o czym świadczy zakres prac powierzonych zgodnie z umową nr 192/08/2019/211/02 z dnia 13 sierpnia 2019r. i protokoły odbioru robót z dnia 19 listopada 2019r, 17 kwietnia 2020r. poz. 5,7,8,10.1,

27. przekazania kserokopii dokumentów wewnętrznych potwierdzających datę wytworzenia notatki udostępnionej przez Urząd, w sprawie oszacowania usługi wycinki drzew wykonanych w ramach działań interwencyjnych związanych z zabezpieczeniem rejonu osuwiska skarpy przy ul. Kasprowicza w Olsztynie,

28. przekazania kserokopii stron dziennika poczty przychodzącej potwierdzających wpływ protokołu konieczności nr 1 w dniu 08 sierpnia 2019r. od PEKUM Sp. z o.o.,

29. złożenia wyjaśnień, uzasadnienia oraz kopii stosownych dokumentów dotyczących wprowadzonego przez Urząd rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia o oczyszczenie koryta rzeki z wyciętych drzew protokołem konieczności nr 1 z dnia 31 lipca 2019r.,

30. złożenia wyjaśnień, uzasadnienia oraz kopii stosownych dokumentów dotyczących wprowadzonej przez Urząd zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia zawartych w zleceniu z dnia 21 czerwca 2019 r., Protokole konieczności nr 1 z dnia 31 lipca 2019r. oraz wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki z dnia 04 września 2019 r. w odniesieniu do udostępnionej przez Urząd korespondencją pomiędzy firmą „Moc zieleni" Marek Lalka a firmą PEKUM Sp. z o.o., z której wynika, że na dzień 29 lipca 2019r. do realizacji pozostało uprzątnięcie ściętych drzew,

31. złożenia wyjaśnień, uzasadnienia oraz kopii stosownych dokumentów wraz z datami oraz kserokopiami dziennika poczty przychodzącej/wychodzącej dotyczących naliczenia przez Urząd firmie PEKUM Sp. z o.o. kar z tytułu opóźnień w wykonaniu przedmiotu zlecenia ze względu na niedotrzymanie terminów wykonania umowy wraz ze wskazaniem czy kary te zostały wyegzekwowane,

32. przekazania kserokopii wszelkiej korespondencji wewnętrznej Urzędu oraz wychodzącej/przychodzącej z datami wpływów oraz kserokopiami stron dziennika poczty przychodzącej i wychodzącej prowadzonej pomiędzy Zamawiającym i firmą PEKUM Sp. z o.o. związanych z zadaniem „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy przy ul. Kasprowicza w Olsztynie",

33. złożenia wyjaśnień oraz kserokopii dokumentów wskazujących na jakiej podstawie Urząd do oszacowania wartości zamówienia w notatce służbowej w sprawie oszacowania usługi wycinki drzew wykonanych w ramach działań interwencyjnych związanych z zabezpieczeniem rejonu osuwiska skarpy przy ul. Kasprowicza w Olsztynie przyjął dane z portalu kalkulatory budowlane oraz ich udostępnienie,

34. złożenia wyjaśnień oraz kserokopii dokumentów wskazujących na jakiej podstawie Urząd do oszacowania wartości zamówienia w notatce służbowej w sprawie oszacowania usługi wycinki drzew wykonanych w ramach działań interwencyjnych związanych z zabezpieczeniem rejonu osuwiska skarpy przy ul. Kasprowicza w Olsztynie założył, że przyjęte przez niego dane z portalu kalkulatory budowlane opracowane są dla wycinki w warunkach o jak najmniejszym stopniu trudności,

35. złożenia wyjaśnień oraz kserokopii dokumentów wskazujących na jakiej podstawie Urząd do oszacowania wartości zamówienia w notatce służbowej w sprawie oszacowania usługi wycinki drzew wykonanych w ramach działań interwencyjnych związanych z zabezpieczeniem rejonu osuwiska skarpy przy ul. Kasprowicza w Olsztynie wprowadził wskaźniki korekcyjne (zwiększenia) cen jednostkowych uzasadniając je trudnymi warunkami terenowymi,

36. kserokopii dokumentów uzasadniających przesłanki faktyczne i prawne do dokonania podziału zamówienia w ramach którego udzielono odrębnego zamówienia w trybie z wolnej ręki polegającego na wycince drzew i krzewów w związku z awarią kolektora deszczowego kd600 na działkach nr 2 i 18 w obrębie 28 przy ul. Kasprowicza na zapleczu Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy przy ul. Kasprowicza w Olsztynie,

37. wykonaniu prac projektowych „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu" oraz w trybie zapytania ofertowego polegającego na pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją projektu „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu" zadania,

38. przekazania kserokopii dokumentów wewnętrznych potwierdzających datę wytworzenia Wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia z dnia 4 września 2019r.,

39. kserokopii uzasadnienia uruchomienia ww. zamówienia, o czym mowa w tytule punktu nr 1 wniosku z dnia 4 września 2019 r. o uruchomienie postępowania. Prośba o udostępnienie tego uzasadnienia wynika z faktu, że we wspomnianym wniosku uzasadnienie takie się nie znajduje.

 


Treść odpowiedzi:
ODT, 67,03 KB metryczka
, 68,02 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.260.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac porządkowych i wycinki drzew
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-22 10:57:23
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-17
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Tomasz Kempski
Data modyfikacji: 2020-10-27 10:35:32