UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.256.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - nadzór nad realizacją zadania - "Modernizacja kanalizacji deszczowej"

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-09-15

Data odpowiedzi: 2020-09-23

Treść wniosku:
Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nadzoru nad realizacją zadania „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu".

Na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 z pózn. zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie :

1.złożenia kserokopii wszystkich faktur wystawionych w okresie od 01 sierpnia 2019r. do 30 lipca 2020r. przez „Biuro Inżynierskie ORION Krzysztof Piasecki" wraz z potwierdzeniami zapłaty,

2.złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów uzasadniających na jakiej podstawie Urząd przejął od „Biuro Inżynierskie ORION Krzysztof Piasecki" obowiązki związane z zarządzaniem, koordynacją i nadzorem inwestorskim nad dalszą realizacją zadania „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28, wchodzących w zakres zawartej z nim umowy nr 187/08/2019/211/08 z dnia 14 sierpnia 2019 r. zgodnie z którą § 5 ust 2 „Wykonawca nie ma prawa żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w trakcie wykonywania usługi wystąpiły czynności nieprzewidziane, dodatkowe lub czas inwestycji uległ wydłużeniu" oraz § 10 ust.2 „Zmianie może ulec termin wykonania Umowy w przypadku przedłużenia się czasu robót związanych z usuwaniem awarii stanowiących przedmiot nadzoru. Wykonawca nie może odmówić zgody na zmianę terminu wykonania umowy, w przypadku przedłużenia się terminu wykonywania robót stanowiących przedmiot nadzoru, o czas niezbędny do ukończenia tych robót i zobowiązany jest kontynuować prace wynikające z umowy do tego czasu",

3.złożenia wyjaśnień, uzasadnienia oraz kopii stosownych dokumentów, w tym faktur VAT dotyczących rozliczenia zrealizowanego zakresu umowy nr 187/08/2019/211/08 z dnia 14 sierpnia 2019 r. zawartej z „Biuro Inżynierskie ORION Krzysztof Piasecki", przedmiotem której było świadczenie usług w zakresie zarządzania, koordynacji, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy nr 192/08/2019/211/02 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w odniesieniu do § 8 ust 2,

4.złożenia zestawienia kosztów poniesionych i przewidywanych związanych z przejęciem przez Urząd obowiązków związanych z zarządzaniem, koordynacją i nadzorem inwestorskim wynikających z umowy 187/08/2019/211/08 z dnia 14 sierpnia 2020 r. zawartej z „Biuro Inżynierskie ORION Krzysztof Piasecki" inwestorskim nad dalszą realizacją zadania „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28,

5.złożenia wyjaśnień, uzasadnienia oraz kopii stosownych dokumentów dotyczących wysokości wypłaty należnego wynagrodzenia z tytułu wykonanej i zatwierdzonej części Umowy nr 187/08/2019/211/08 z dnia 14 sierpnia 2020 r. zgodnie § 8 ust 2 Umowy.


Treść odpowiedzi:
, 66,93 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.256.2020 Wniosek - nadzór nad realizacją zadania - "Modernizacja kanalizacji deszczowej"
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-18 10:01:13
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-15
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Tomasz Kempski
Data modyfikacji: 2020-09-23 15:28:58