UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.254.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2020-09-15

Data odpowiedzi: 2020-09-18

Treść wniosku:
Działając na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 z dnia 6 października 2001 roku, z późniejszymi zmianami - ostatnia zmiana ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej:
 
1. Proszę o kopie wszystkich umów i pisemnych porozumień, określających sposób wykonywania zadań wskazanych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Olsztynie, uchwalanym kolejno na lata: 2017, 2018, 2019 i 2020, jakie zostały zawarte pomiędzy gminą Olsztyn (lub jej przedstawicielem), a jednostkami wykonującymi te zadania, czyli:
- Schroniskiem dla Zwierząt w Olsztynie
- Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (lub bezpośrednio z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie).
Proszę o kopie ww. dokumentów obowiązujących w okresie: od 1.01.2017r. do 30.06.2020r.
 
2. Proszę o kopie faktur obciążających budżet gminy w związku z wykonywaniem zadań Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Olsztynie na rok 2020 przez wszystkie jednostki i podmioty wykonujące te zadania.

Proszę o kopie ww. dokumentów za okres: 1.01.2020 - 30.06.2020.
 
3. Wobec braku określenia sposobu wykonywania zadań wyszczególnionych w  Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Olsztynie na rok 2020, w szczególności braku określenia wielkości środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań wykonywanych przez Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie, proszę o podanie następujących danych:
a. liczby zwierząt domowych odłowionych z podziałem na psy i koty.
b. liczby zwierząt domowych oddanych przez właścicieli z podziałem na psy i koty.
c. liczby zwierząt przebywających w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie na dzień 31.12.2019. z podziałem na psy i koty.
d. liczby zwierząt przebywających w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie na dzień 30.06.2020. z podziałem na psy i koty.
e. liczby zwierząt padłych, uśpionych lub adoptowanych ze Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie z podziałem na psy i koty.
f. ilości uśmierconych ślepych miotów zwierząt domowych z podziałem na psy i koty.
g. średniego kosztu odłowienia jednego zwierzęcia domowego.
h. średniego kosztu miesięcznego związanego z zapewnieniem jednemu zwierzęciu domowemu miejsca w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie, poniesionego przez gminę Olsztyn, z podziałem na psy i koty (proszę nie uwzględniać kosztu odłowienia) i  średniego kosztu wykonania jednego zabiegu sterylizacji połączonego
z profilaktycznym szczepieniem przeciwko wściekliźnie z podziałem na gatunek
i. na płeć (pies, suka, kocur, kotka) w odniesieniu do zwierząt przebywających
w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie.
j. średniego kosztu trwałego oznakowania jednego zwierzęcia przebywającego w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie.
k. kosztu wykonania zadania "poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - promowanie adopcji zwierząt" wraz ze wskazaniem sposobu w jaki zostały wydane środki.
l. kosztu wykonania zadania "działania z zakresu edukacji humanitarnej" wraz ze wskazaniem sposobu w jaki zostały wydane te środki.
m. średniego kosztu uśmiercenia 1 miotu ślepego z podziałem na gatunki (psy i koty) oraz liczby uśmierconych ślepych miotów z podziałem na gatunki (psy, koty).
n. kosztu realizacji zadania "opieka nad kotami wolno żyjącymi" z podziałem na sposób realizacji (np. zakup i dowóz budek dla kotów, sterylizacja kotów
i kotek wolno żyjących, zapewnienie opieki weterynaryjnej, itp).
Proszę też o informację o ilości zrealizowanych zabiegów kastracji i sterylizacji kotów i kotek wolno żyjących, ilości kotów i kotek wolno żyjących jakim zapewniono opiekę medyczną w ramach tego zadania oraz ilości zakupionych i wydanych budek (jeżeli zadanie było realizowane w okresie jakiego dotyczy wniosek).
o. środków wydanych na realizacją zadania "zakup karmy dla kotów wolno żyjących) oraz ilości zakupionej karmy (w kg) (jeśli zadanie było realizowane
w okresie jakiego dotyczy wniosek).
p. kwoty wydanej na zadanie "zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych" oraz liczby zwierząt jakim udzielono takiej pomocy z podziałem na gatunki.
r. kwoty wydanej na zadanie "zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich" oraz liczby zwierząt jakim udzielono takiej pomocy z podziałem na gatunki.
s. kwoty wydanej na zadanie "kastracja kotów wolno żyjących i właścicielskich"
 w okresie oraz liczby zabiegów jakie wykonano w zakresie tego zadania z podziałem na kocury i kotki oraz zwierzęta wolno żyjące i właścicielskie.
 
W przypadku podpunktów a, b., oraz e.-s., proszę o podanie danych za okres 01.06.2020r. - 30.06.2020r.


Treść odpowiedzi:
DOC, 48.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.254.2020 Wniosek - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-17 14:26:19
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-15
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2020-09-18 07:49:05