UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data:
Porządek posiedzenia:

21 września 2020 roku (poniedziałek) o godz. 13.00

posiedzenie Komisji Rodziny

posiedzenie przeprowadzone zostanie zdalnie, dostęp po adresem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFmMTlhZjEtOWZhMC00ZDdkLWE0OWYtYTdiNThiMmUyYWJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225b54d52-bccf-4a26-9f59-5f4241f4c15e%22%2c%22Oid%22%3a%2273a7b2cc-ef73-463f-90de-ecd91cb434a9%22%7d

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stan bezrobocia i działania podejmowane przez Miejski Urząd Pracy na rzecz aktywizacji zawodowej członków rodzin najuboższych.
  3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
  4. Sprawy różne.

 

 

Protokół: prot. 20_20 z posiedz. kom. Rodziny.doc
Obecność: lista obecności na posiedz. w dniu 21.09.2020 r..doc

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Rodziny - 21.09.20
Wprowadził do BIP: Ilona Hołoszkiewicz
Data udostępnienia: 2020-09-16 15:15:06
Wytworzył: Ilona Hołoszkiewicz
Data wytworzenia: 2020-09-16
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Ilona Hołoszkiewicz
Data modyfikacji: 2020-12-14 15:24:33