UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. Promocji, Kultury i Sportu


Pracownicy komórki: Bogusław Żmijewski

Tel.: 89 527-31-11, wew. 375

Fax:

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 221

E-mail: boguslaw.zmijewski@gmail.com


Do zakresu działania Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Promocji, Kultury i Sportu należy:


1)    koordynowanie działań promocyjnych, kulturalnych, sportowych i informacyjnych przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu,

2)    opracowywanie kierunków polityki promocji miasta oraz strategii kultury, z uwzględnieniem wytycznych zapisanych w dokumentach wskazujących strategiczne kierunki rozwoju miasta,

3)    opracowywanie, nadzór i koordynację kampanii wizerunkowych,

4)    inicjowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym, promocyjnym i sportowym,

5)    koordynację współpracy miasta z zewnętrznymi organizatorami inicjatyw służących promocji i aktywności kulturalnej miasta,

6)    wspieranie promocji projektów miejskich realizowanych przy udziale zewnętrznych środków finansowych,

7)    nadzór nad jednolitą i spójną linia graficzną publikacji o charakterze promocyjnym i informacyjnym wydawanym przez  miasto,

8)    koordynowanie polityki informacyjnej miasta w środkach masowego przekazu,

9)    współpraca ze środkami społecznego przekazu w zakresie wymiany informacji oraz realizacje innego rodzaju kontaktów bieżących, wynikających ze współpracy miasta z mediami, w szczególności:

a)    organizowanie konferencji prasowych,

b)    autoryzacja wywiadów,

c)    udzielanie odpowiedz na artykuły prasowe,

d)    opracowywanie koncepcji materiałów informacyjnych,

10)     wspieranie Prezydenta Miasta w budowaniu przyjaznych relacji z organizacjami pozarządowymi i ruchami obywatelskimi oraz kluczowymi inwestorami,

11)     podejmowanie działań służących budowaniu kapitału społecznego miasta oraz lepszej integracji jego mieszkańców.”


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. Promocji, Kultury i Sportu
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-16 13:43:02
Wytworzył: Piotr Grzymowicz
Data wytworzenia: 2020-09-16
Odpowiedzialny: Piotr Grzymowicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-10-20 12:14:56