UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.250.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wyłonienie wykonawcy - modernizacja kanalizacji deszczowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-09-10

Data odpowiedzi: 2020-10-27

Treść wniosku:

Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wyłonienia wykonawcy prac projektowych przy zadaniu „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu"

Na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 z pózn. zm.), wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej:

1.przedłożenia stosownych dokumentów, w tym wszelkich wniosków, notatek, protokołów z ustnych poleceń dyrektora potwierdzających spełnienie przesłanek faktycznych i prawnych do udzielenia zamówienia w trybie ustnego polecenia dyrektora. Proszę o wskazanie w oparciu o jakie stwierdzone okoliczności udzielono zamówienia w tym trybie,

2.złożenia wyjaśnień oraz kserokopii dokumentów potwierdzających, że uruchomienie przez Urząd postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w trybie ustnego polecenia dyrektora w zakresie powierzenia wykonania prac projektowych dotyczących konieczności natychmiastowego zabezpieczenia osuwiska było celowe i spełniało ustawowe przesłanki jego zastosowania w odniesieniu do faktu, że jak wynika z tytułu postępowania są to roboty realizowane jedynie w zakresie zagospodarowania terenu - roboty wykończeniowe,

3.wydruku, odpisu lub kserokopii dokumentów potwierdzających wysłanie przez Urząd (wraz z datą nadania) zaproszenia do złożenia oferty do „ZUPIB" Sp. z o.o.,

4.złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów potwierdzających, że złożona przez firmę Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o., oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, w oparciu o ustalone w ogłoszeniu lub zaproszeniu do udziału w postępowaniu kryteria,

5.wydruku, odpisu lub kserokopii wszelkiej poczty przychodzącej i wychodzącej, w tym email, wraz z kserokopią stron dziennika pocztowego, związanej z realizacja wykonania prac projektowych przy zadaniu „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu",

6.kserokopii wszystkich faktur przejściowych oraz końcowych (każdej zapisanej strony tych dokumentów), w okresie od 01 czerwca 2019r. do 31 sierpnia 2020r. wystawionych przez Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o. oraz potwierdzenia dokonania przez Urząd płatności za ww. faktury,

7.kserokopii dokumentów uzasadniających przesłanki faktyczne i prawne do dokonania podziału zamówienia, w ramach którego udzielono odrębnego zamówienia w trybie z wolnej ręki (na podstawie ustnego polecenia Dyrektora), polegającego na wykonaniu prac projektowych „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu" oraz w trybie zapytania ofertowego polegającego na pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją projektu „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu",

8.przedłożenia dokumentów (wraz z dokumentami wewnętrznymi potwierdzającymi datę ich wytworzenia) potwierdzających przeniesienie przez ZUPIB Sp. z o.o. na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanych na mocy zamówienia prac projektowych, umożliwiających późniejszą należytą realizację robót budowlanych oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przez innego projektanta,

9.złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów dotyczących udzielenia przez Urząd firmie Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o. wykonania prac projektowych i kosztorysowych wchodzących już w zakres zawartej z nim umowy nr 52/03/2020/211/02 z dnia 1 kwietnia 2020 r. zgodnie z którą § 3 ust 6 w ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do dokonania jednokrotnej aktualizacji opracowanej dokumentacji projektowej i przeszacowania kosztów robót, które będą realizowane na jej podstawie,

10.złożenia wyjaśnień, uzasadnienia oraz kopii stosownych dokumentów, w tym faktur VAT dotyczących rozliczenia zrealizowanego zakresu umowy nr 190/08/2019/211/08 z dnia 08 sierpnia 2019 r. zawartej z „Zespól Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o.", przedmiotem której było świadczenie usług projektowych oraz nadzoru autorskiego nad realizacją umowy nr 192/08/2019/211/02 z dnia 13 sierpnia 2019 r.,

11.złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów uzasadniających dokonanie odbioru Specyfikacji technicznej, którą zlecono w ramach przedmiotowego zamówienia, bez uwag (zgodnie z protokołem z dnia 01.04.2020) w odniesieniu do faktu, że jest to ten sam dokument ze zmienionym tytułem, który Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o. dostarczył w ramach realizacji umowy nr 52/03/2020/211/02,

12.złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów na podstawie których Urząd przyjął bez uwag wadliwie wystawioną fakturę VAT nr. 4/2020 z dnia 15 czerwca 2020r. na kwotę netto 2 000 zł dnia 15 czerwca 2020 wystawioną przez „ZUPIB" Sp. z o.o. w pozycji „Data sprzedaży" w odniesieniu do protokołu przekazania prac projektowych zgodnie z którym data sprzedaży to 01 kwietnia 2020r. i dokonał jej zapłaty 24 czerwca 2020r. czyli w 9 dni kalendarzowych od jej wpływu.


Treść odpowiedzi:
ODT, 66,20 KB metryczka
, 67,92 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.250.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy - modernizacja kanalizacji deszczowej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-15 09:13:22
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-10
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Tomasz Kempski
Data modyfikacji: 2020-10-27 09:48:04