UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.242.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - pozwolenie na budowę

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2020-09-01

Data odpowiedzi: 2020-09-14

Treść wniosku:
Uprzejmie proszę, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy Prawo prasowe o informacje dotyczące wydania pozwolenia na budowę (Decyzja nr I -16/2020 z 31 stycznia 2020r.) Decyzja NR II - 254/2020 z 10 lipca 2020 roku (UA.6740.177.2020):
1. W Decyzji nr I czytamy: „Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać zgodę na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu”. W uzasadnieniu napisano: „teren objęty wnioskiem obejmuje działkę nr 155-3/3, której powierzchnia wynosi 14065 m2. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowa działka jest niezabudowana i oznaczona jest symbolami: „R” - grunty orne, „N” - nieużytki”. W przesłanej mi decyzji Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Olsztynie z dnia 10 marca 2020 roku, czytamy, iż "grunty oznaczone jako RIVb, RV, RVI oraz N o podłożu mineralnym nie wymagają zezwolenia na takie wyłączenie wydane w drodze decyzji, w świetle ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995". Proszę o wyjaśnienie, dlaczego właściciel 8,5 ha gruntów zakwalifikowanych poniżej kl. III i nieużytków, nie mógł na tej samej podstawie, uzyskać decyzji o wyłączeniu 8,5 ha z przeznaczenia rolniczego pod zabudowę mieszkaniową?
2. Czy sąsiednie działki, a więc obręb 155 działki 3A, 3/2, 2/5, 2/4, 2/7 też są wyłączone z użytkowania rolniczego i można na nich realizować zabudowę mieszkaniową?
3. Dlaczego właściciele posesji, którzy znaleźli się w promieniu 386 metrów od działki nie zostali powiadomieni o planowanej budowie i uznani za stronę? Czy obecnie, na skutek wystąpienia do Pana Stowarzyszenia Osiedla Słońce z dnia 28 sierpnia 2020 roku zostaną uznani za stronę i zostanie powtórzony proces administracyjny wydania pozwolenia na budowę?
4. Dlaczego na mapce Analiza Funkcji oraz Cech Zabudowy i Zagospodarowania Terenu wykazano jedynie las po stronie prawej od ul. Hozjusza, a więc prawie poza obrębem oddziaływania inwestycji, natomiast nie wykazano lasu, który otacza działkę inwestora ze wszystkich stron?
5. Dlaczego ZDZiT postawił znak drogowy ograniczające wjazd pojazdom powyżej 3,5 tony przed wjazdem z ul. Hozjusza w ul. Jemioły oraz na drodze gminnej za działką inwestora w kierunku ul. Poziomkowej, w dniu w którym inwestor rozpoczął transport betonu ulicami Jemioły i Poziomkową? W dniu 31 sierpnia 2020 roku podczas inwentaryzacji w/w ulic przez pracowników ZDZiT-u, gdyby ten znak stanął w chwili, gdy już cztery gruszki z betonem zostały wylane do ław fundamentowych i uniemożliwiono by dostarczenie kolejnych zamówionych czterech gruszek z betonem, cały wylany beton byłby do usunięcia. Wówczas gmina Olsztyn musiałaby pokryć straty. Postawienie tych znaków było bezprawne, gdyż wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę uzyskał prawo do transportu materiałów na plac budowy drogami publicznymi w tym ul. Jemioły i Poziomkową, które nie ma ograniczenia tonażu pojazdów. Ponadto podpisał Porozumienie w 14 maja 2020 roku z wiceprezydentem panem Ryszardem Kuciem w sprawie ul. Poziomkowej. Z kolei reprezentujący Stowarzyszenie Osiedle Słońca powołuje się na pismo z 29 maja 2020 roku od Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza z zapewnieniem, że przed rozpoczęciem budowy inwestor zobowiązany jest uzyskać ze ZDZiT-u pozwolenie na przejazd samochodów ciężarowych. - Kiedy i jaką decyzją pan xxxxx uzyskał w/w zezwolenie? Kiedy o to zezwolenie wystąpił? - Na czyj wniosek został wobec tego postawiony znak ograniczenia tonażu pojazdów na tych ulicach, kiedy ten wniosek wpłynął do Pana Prezydenta lub ZDZiT-u? - Dlaczego inwentaryzację ulic Jemioły i Poziomkowej wykonano dopiero 31 sierpnia 2020 roku, a nie przed rozpoczęciem transportu materiałów na plac budowy?
6. Dlaczego droga polna na odcinku od końca utwardzonej ul. Poziomkowej do wjazdu na teren budowy osiedla mieszkalnego, została przekształcona w drogę gminną i na jakiej podstawie? Czy ta decyzja oznacza, iż drogę tę zbuduje gmina Olsztyn oraz będzie ponosiła koszty jej utrzymania (oświetlenie uliczne, odśnieżanie itp.). W świetle tej decyzji, dlaczego gmina Olsztyna uznała drogę polną, śródleśna za gminną a odmawia przyznania tego statusu ulicy Liliowej w Redykajnach, która jest uzbrojona, utwardzona i posiada oświetlenie uliczne, mimo że o to wnosiły Wspólnoty Mieszkaniowe bloków przy tej ulicy?

Treść odpowiedzi:
DOCX, 90,07 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.242.2020 Wniosek - pozwolenie na budowę
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-09-03 11:19:40
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-01
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2020-09-15 09:56:18