UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.237.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wyłonienie usługodawcy w zakresie nadzoru nad realizacją zadania

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-08-20

Data odpowiedzi: 2020-09-11

Treść wniosku:

Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wyłonienia nadzoru autorskiego nad realizacją prac projektowych „Przebudowa kolektora deszczowego k-45.1 z odwodnieniem i zabezpieczeniem terenu - ul Kasprowicza w Olsztynie". Projekt wykonawczy Działania naprawcze w ramach awarii Etap 2 - roboty wykończeniowe realizowanego w ramach zadania „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu"

 Na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 z pózn. zm.), wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej:

1.kserokopii uzasadnienia uruchomienia ww. zamówienia, o czym mowa w tytule punktu nr 1 wniosku z dnia 18 maja 2019 r. o uruchomienie postępowania

2.złożenia wyjaśnień oraz kserokopii dokumentów potwierdzających, że przyjęte przez Urząd przesłanki wskazujące na „skomplikowany charakter robót budowlanych" w sprawie udzielenia zamówienia na pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową było zasadne w odniesieniu do faktu, że jak wynika z tytułu postępowania są to roboty realizowane jedynie w zakresie zagospodarowania terenu - roboty wykończeniowe,

3.złożenia wyjaśnień oraz kserokopii dokumentów wskazujących na jakiej podstawie Urząd do oszacowania wartości zamówienia we wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego z dnia 18 maja 2020 r., przyjął katalog cen jednostkowych Bistyp wraz z przekazaniem kopii przywołanej tabeli nr 4 dla I kwartał 2020 oraz sposobu wyliczenia wartości,

4.kserokopii parafowanej notatki - oszacowanie wartości zamówienia, wskazanej w wykazie załączników wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia z dnia 18 maja 2020 r. wraz z dokumentami wewnętrznymi potwierdzającymi datę jej wytworzenia,

5.kserokopii parafowanego wzoru umowy, wskazanego w wykazie załączników wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia z dnia 18 maja 2020 r. wraz z dokumentami wewnętrznymi potwierdzającymi datę jej wytworzenia,

6.kserokopii dokumentów uzasadniających przesłanki faktyczne i prawne do dokonania podziału zamówienia, w ramach którego udzielono odrębnego zamówienia w trybie z wolnej ręki (na podstawie ustnego polecenia Dyrektora), polegającego na wykonaniu prac projektowych „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu" oraz w trybie zapytania ofertowego polegającego na pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją projektu „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu" zadania,

7.przedłożenia dokumentów wraz z dokumentami wewnętrznymi potwierdzającymi datę ich wytworzenia potwierdzających przeniesienie przez ZUPIB Sp. z o.o. na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanych na mocy zamówienia prac projektowych, umożliwiających późniejszą należytą realizacje robót budowlanych oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przez innego projektanta,

8.kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie przez pracownika Urzędu rozpoznanie rynku zgodnie z § 3 ust. 1 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020 r. wraz z dokumentami wewnętrznymi potwierdzającymi datę ich wytworzenia. Do pisemnego udokumentowania tego rozpoznania zobowiązuje § 1 ust. 5 ww. regulaminu,

9.kserokopii parafowanych załączników wymienionych na stronie 2 „Zaproszenia do złożenia oferty cenowej" z dnia 18 maja 2020r. wraz z dokumentami wewnętrznymi potwierdzającymi datę ich wytworzenia,

10.złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów potwierdzających zasadność wysłania zaproszenia do udziału w postępowaniu na pełnienie usług nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową firmie Zakład Techniki Sanitarnej „TECHSAN" Grzegorz Gudecki, której profil działalności zgodnie z PKD 42.21 .Z, 42.21.Z, 25.11.Z, 25.62.Z, 27.12.Z, 33.12.Z, 33.14.Z, 33.20.Z, 39.00.Z, 42.91.Z, 43.11.Z, 43.12.Z, 43.13.Z, 43.21.Z, 43.22.Z, 43.99.Z, 46.63.Z, 62.01 .Z, 62.03.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 71.12.Z, 74.10.Z, 77.21.Z, 77.39.Z oraz informacją na stronie www Nasza firma zajmuje się w głównej mierze budową, modernizacją oraz rozruchami obiektów gospodarki wodno-ściekowej, tj. oczyszczalni ścieków, przepompowi ścieków, stacji uzdatniania wody oraz technologią gospodarowania osadami nadmiernymi." nie obejmuje wskazanych w zapytaniu usług,

11.kserokopii stron dziennika poczty przychodzącej potwierdzających datę wpływu oferty firmy Zespół Usług Projektowo Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPIB Sp. z o.o.,

12.złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów potwierdzających, że złożona przez firmę Zespól Usług Projektowo Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPIB Sp. z o.o., oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, w oparciu o ustalone w ogłoszeniu lub zaproszeniu do udziału w postępowaniu kryteria zgodnie z § 6 ust. 7 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020 r.,

13.złożenia wyjaśnień ,wraz z kserokopiami stosownych dokumentów', w sprawie udzielenia

przedmiotowego zamówienia dotyczących rozbieżności pomiędzy:

datą 18 maja 2020r. wskazaną na 1 stronie wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w odniesieniu do dat podpisów (zawartych na str. 2) osób odpowiedzialnych za ustalenie wartości zamówienia, zgodności z regulaminem, zabezpieczenie środków finansowych z dnia 14 i 15 maja 2020 r.,

-datą 18 maja 2020r. wskazaną na 1 stronie wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w odniesieniu do daty wskazanej w Protokole Postępowania o Zamówienie w którym jako podstawę wszczęcia postępowania przywołano wniosek o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia z dnia 14 maja 2020r.,

14.udostępnienie kserokopii wniosku z dnia 14 maja 2020 r. wraz z załącznikami na podstawie którego zgodnie z pkt I Temat zamówienia sporządzono Protokół Postępowania z Zamówienie z dnia 27 maja 2020 r.,

15.przekazania kserokopii dokumentów wewnętrznych potwierdzających datę wytworzenia Wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia z dnia 14 maja 2020 r,

16.przekazania kserokopii dokumentów wewnętrznych potwierdzających datę wytworzenia Wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia z dnia 18 maja 2020r

17.złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów w sprawne rozbieżności pomiędzy datą wytworzenia protokołu postępowania o zamówienie z dnia 27 maja 2020r. a datą podpisu złożonego przez Zatwierdzającego dnia 26 maja 2020r.

18.przekazania kserokopii dokumentów wewnętrznych potwierdzających datę wytworzenia Protokołu Postępowania o Zamówienie,

19.kserokopii wszystkich faktur przejściowych oraz faktury końcowej (każdej zapisanej strony tych dokumentów) wystawionych przez Zespół Usług Projektowo Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPIB Sp. z o.o. w’ związku z realizacją umowy nr 67/05/2020/211/08 z dnia 1 czerwca 2020 r. oraz potwierdzenia dokonania przez Urząd płatności za w w. faktury,

20.kserokopii wszystkich aneksów do umowy 67/05/2020/211/08 z dnia 1 czenvca 2020 r. zawartej z Zespół Usług Projektowo Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPIB Sp. z o.o. wraz z załącznikami i uzasadnieniem ich zawarcia,

21.kserokopii wszelkiej korespondencji wewnętrznej Urzędu wychodzącej/przychodzącej z datami wpływów oraz kserokopiami stron dziennika poczty przychodzącej i wychodzącej prowadzonej pomiędzy Zamawiającym i firmą Zespół Usług Projektowo Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPIB Sp. z o.o. w związku z realizacją umowy nr 67/05/2020/211/08 z dnia 1 czerwca 2020 r. oraz przeprowadzoną procedurą przetargową,

22.udostępnienia załączników zawierających zaproszenia do udziału oferentów w ww. postępowaniu, a w szczególności wydruku, odpisu lub kserokopii dokumentów, w tym stron dziennika poczty wychodzącej, potwierdzających ich wysłanie (wraz z datą nadania) lub wydruków stosownej korespondencji email (wraz z datami nadania) zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 2 „Regulaminu uruchamiania zamówień"

23.złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów dotyczących udzielenia przez Urząd firmie Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o , prac polegających na pełnieniu usług nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową wchodzących już w zakres zawartej z ZUPIB Sp. z o.o. umowy nr 52/03/2020/211/02 z dnia 1 kwietnia 2020 r. zgodnie z którą zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje wykonanie w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego podstawowych obowiązków projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a ponadto wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań przez okres realizacji robót budowlanych, nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy po odbiorze projektu.


Treść odpowiedzi:
ODT, 68,12 KB metryczka
ODT, 69,27 KB metryczka
PDF, 2,27 MB metryczka
PDF, 266,34 KB metryczka
PDF, 261,96 KB metryczka
PDF, 581,96 KB metryczka
PDF, 583,86 KB metryczka
PDF, 586,90 KB metryczka
PDF, 306,53 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.237.2020 Wniosek - wyłonienie usługodawcy w zakresie nadzoru nad realizacją zadania
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-08-28 14:21:20
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-08-20
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Tomasz Kempski
Data modyfikacji: 2020-09-11 13:34:41