UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.236.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wyłonienie usługodawcy w zakresie nadzoru nad realizacją zadania

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-08-20

Data odpowiedzi: 2020-10-13

Treść wniosku:

Dotyczy: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wyłonienia wykonawcy prac polegających na ochronie terenu budowy przy zadaniu „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28"

Na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 z pózn. zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej:

1.kserokopii dokumentów uzasadniających przesłanki faktyczne i prawne do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki polegającego na ochronie terenu budowy przy zadaniu „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza W' Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w' obr. 28",

2.wydruku, odpisu lub kserokopii dokumentów uzasadniających konieczność powierzenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki konkretnemu Wykonawcy zgodnie z § 6 ust. 5 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020 r.,

3.złożenia wyjaśnień wraz z przywołaniem konkretnego uzasadnienia prawnego na podstawie którego pracownik Urzędu (zgodnie z § 3 ust. 2 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020 r.,) dokonał rozpoznania rynku z pominięciem formy pisemnej (telefonicznie), co stanowi naruszenie § 1 ust. 5 ww. regulaminu,

4.kserokopii stron dziennika poczty przychodzącej potwierdzających datę wpływu oferty Spółdzielni WULKAN w Olsztynie,

5.złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów’ potwierdzających, że złożona przez firmę Spółdzielnia WULKAN w Olsztynie, oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, w oparciu o ustalone w ogłoszeniu lub zaproszeniu do udziału w postępowaniu kryteria zgodnie z § 6 ust. 7 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020 r.,

6.złożenia wyjaśnień oraz kserokopii dokumentów potwierdzających, że przyjęte przez Urząd uzasadnienie wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w zakresie wyłonienia wykonawcy w trybie z wolnej ręki dotyczące konieczność zabezpieczenia i ochrony terenu powstałego osuwiska było zasadne w odniesieniu do faktu, że Zamawiający nie dokonał jego zabezpieczenia od dnia powstania awarii czyli 16 czerwca 2019r. do dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy w dniu 30 sierpnia 2019 r.,

7.przekazania kserokopii dokumentów wewnętrznych potwierdzających datę wytworzenia notatki służbowej w sprawie zaproszenia wykonawców do udziału w postępowaniu datowanej na 25 marca 2020 r.,

8.złożenia wyjaśnień, uzasadnienia oraz kopii stosownych dokumentów dotyczących podstawy zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia objętego umową 50/03/2020/211/02 z dnia 03 kwietnia 2020r. na podstawie aneksów nr.; 1 z dnia 30 kwietnia 2020r., 2 z dnia 29 maja 2020r., 3 z dnia 15 czerwca 2020r.

9.złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów uzasadniających przekroczenie w trybie zamówienia z wolnej ręki kwoty 20 000 zł netto, która zgodnie z § 6 ust. 5 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020 r. stanowi próg dla wskazanego trybu.


Treść odpowiedzi:
ODT, 67,18 KB metryczka
ODT, 69,45 KB metryczka
, 67,66 KB metryczka
PDF, 189,68 KB metryczka
PDF, 406,77 KB metryczka
PDF, 416,55 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.236.2020 Wniosek - wyłonienie usługodawcy w zakresie nadzoru nad realizacją zadania
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-08-28 14:09:39
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-08-20
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Tomasz Kempski
Data modyfikacji: 2020-10-13 13:30:05