UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.235.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac projektowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-08-18

Data odpowiedzi: 2020-09-11

Treść wniosku:

Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wyłonienia wykonawcy prac projektowych przy zadaniu „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28"

Na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019,1429 z pózn. zm.), wnoszę udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1.kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie przez pracownika Urzędu rozpoznania wykonawców zaproszonych do udziału w postępowaniu, które to rozpoznanie miało zagwarantować należyte wykonanie zamówienia, o czym mowa w § 6 ust. 5 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 285 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 lipca 2016 r. Do pisemnego udokumentowania tego rozpoznania zobowiązuje § 3 ust. 3 pkt 5 ww. regulaminu,

2.wydruku, odpisu lub kserokopii rozesłanych przez Urząd ogłoszeń lub zaproszeń do udziału w ww. postępowaniu, o czym mowa w § 6 ust. 3 pkt 2 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 285 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 lipca 2016 r.,

3.wydruku, odpisu lub kserokopii dokumentów, w tym stron dziennika poczty wychodzącej, potwierdzających wysłanie (wraz z datą nadania) zaproszenia do udziału oferentów w ww. postępowaniu, o czym mowa w § 6 ust. 3 pkt 2 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 285 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 lipca 2016 r.,

4.wydruku, odpisu lub kserokopii dokumentów uzasadniających konieczność powierzenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki konkretnemu Wykonawcy zgodnie z § 6 ust. 5 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 285 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 lipca 2016 r.,

5.złożenia wyjaśnień dlaczego Urząd we wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na prace projektowe w trybie z wolnej ręki z dnia 26 lipca 2019 r., jako uzasadnienie uruchomienia procedury przyjął opinię prawną z dnia 10 lipca 2019 r. dotyczącą jak wskazano w „uzasadnieniu faktycznym" robót wykonawczych mających na celu usunięcie skutków awarii w zakresie niezbędnym do usunięcia powstałej awarii

6.złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów uzasadniających przekroczenie w trybie zamówienia z wolnej ręki kwoty 15 000 zł netto, która zgodnie z § 6 ust.

„Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 285 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 lipca 2016 r. stanowi próg dla wskazanego trybu,

7.kserokopii stron dziennika poczty przychodzącej potwierdzających wpływ oferty Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUP1B" Sp. z o.o.,

8.złożenia wyjaśnień oraz kserokopii dokumentów wskazujących kryteria oceny złożonych ofert oraz przypisanym im wag w ramach przeprowadzonego postępowania, co gwarantujące uzyskanie najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty zgodnie z § 6 ust. 7 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 285 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 lipca 2016 r.,

9.złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów potwierdzających, że złożona przez Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o., oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, w oparciu o ustalone w ogłoszeniu lub zaproszeniu do udziału w postępowaniu kryteria zgodnie z § 6 ust. 7 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 285 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 lipca 2016 r.,

10.przekazania wydruku, odpisu lub kserokopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą w celu uzyskania jak najlepszych warunków zamówienia, zgodnie z §

ust. 5 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 285 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 lipca 2016 r.,

11.przekazania kserokopii wszelkich faktur przejściowych oraz faktury końcowej (każdej zapisanej strony tych dokumentów), wystawionych przez Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o. w związku z realizacją umowy nr 190/08/2019/211/08 z dnia 08 sierpnia 2019 r. oraz potwierdzenia dokonania przez Urząd płatności za ww. faktury,

12.złożenia wyjaśnień oraz kserokopii dokumentów potwierdzających, że uruchomienie przez Urząd postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w zakresie wyłonienia wykonawcy prac projektowych w trybie z wolnej ręki dotyczące konieczności natychmiastowego usunięcia awarii i jej skutków było celowe i spełniało ustawowe przesłanki jego zastosowania w odniesieniu do faktu, że pomimo uruchomienia postępowania w dniu 15 czerwca 2019 r. wyłoniony Wykonawca - Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o., przedmiotowe opracowania dostarczył dopiero w dniu 28 sierpnia 2019 r., co w sposób obiektywny wyklucza pilną potrzebę Zamawiającego, czy brak możliwości zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

13.złożenia wyjaśnień oraz kserokopii dokumentów potwierdzających, że uruchomienie przez Urząd postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w zakresie wyłonienia wykonawcy prac projektowych w trybie z wolnej ręki dotyczącego konieczności zabezpieczenia i ochrony istniejących budynków było celowe i spełniało ustawowe przesłanki jego zastosowania w odniesieniu do faktu, że zakres opracowanej dokumentacji oraz robót wykonawczych takiego zabezpieczenia i ochrony istniejących budynków nie przewidywał. Ponadto pomimo licznych wezwań dotyczących wskazania sposobu i zakresu dalszego realizacji robót w aspekcie przemieszczających się mas zmiennych grożących katastrofą budowlaną. Zamawiający w dniu 19 lutego 2020 r. wstrzymał realizację robót i ograniczył zakres wykonania bloku oporowego z koszy gabionowych oraz wykonania zabezpieczenia osuwiska skarpy, którego do dziś nie wykonano,

14.złożenia wyjaśnień oraz kserokopii dokumentów potwierdzających, że przyjęte przez Urząd uzasadnienie wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w zakresie wyłonienia wykonawcy prac projektowych w trybie z wolnej ręki dotyczące konieczność zabezpieczenia i ochrony terenu powstałego osuwiska było zasadne w odniesieniu do faktu, że Zamawiający nie dokonał jego zabezpieczenia do dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy w dniu 30 sierpnia 2019 r.,

15.przekazania kserokopii kosztorysu inwestorskiego przygotowanego przez Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o. wraz z datą wpływu oraz kserokopią stron dziennika poczty przychodzącej potwierdzającymi jego złożenie zgodnie z zakresem opracowań projektowych wskazanym w wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki oraz protokołem przekazania prac projektowych z dnia 28 sierpnia 2019 r.,

złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów odnośnie do powierzenia przez Urząd do opracowania dla Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o.:

x  opinii Wstępnej datowanej zgodnie z stroną tytułową na czerwiec 2019 r.,

x  specyfikacji technicznej wykonania robót Działania naprawcze w ramach awarii datowanej zgodnie ze stroną tytułową na lipiec 2019 r.,

x  przedmiaru robót pn. Przebudowa kolektora deszczowego k-45.1 z odwodnieniem i zabezpieczeniem terenu -przy ul. Kasprowicza w Olsztynie- działania naprawcze w ramach awarii datowanego zgodnie ze stroną tytułową na 02 lipca 2019 r.

 z pominięciem postępowania przetargowego, czyli przed:

- opracowaniem opinii dotyczącej możliwości udzielenia zamówienia z dnia 10 lipca 2019 r.,

- oszacowaniem wartości zamówienia z dnia 24 lipca .2019 r.,

wnioskiem o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia z dnia 26 lipca 2019 r.,

- otrzymaniem oferty Zespołu Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o. z dnia 05 sierpnia 2019 r.,

- sporządzeniem protokołu postępowania o zamówienie z dnia 06 sierpnia 2019 r.,

- zawarciem umowy nr 190/08/2019/211/08 z dnia 08 sierpnia 2019 r. na wykonanie prac projektowych przez Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o.

- sporządzeniem protokołu przekazania prac projektowych z dnia 28 sierpnia 2019 r.

17.złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów odnośnie do udostępnienia jako załączników' do postępowania z dnia 18 lipca 2019 r. na usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy przy ul. Kasprowicza w Olsztynie ZP.271.1.55.2019d, w zakresie:

x  opinii Wstępnej opracowanej przez Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o. datowanej zgodnie ze stroną tytułową na czerwiec 2019 r.

x  specyfikacji technicznej wykonania robót Działania naprawcze w ramach awarii opracowanej przez Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o. datowanej zgodnie ze stroną tytułową na lipiec 2019 r.,

x  przedmiaru robót Przebudowa kolektora deszczowego k-45.1 z odwodnieniem i zabezpieczeniem terenu - ul. Kasprowicza w Olsztynie- działania naprawcze w ramach awarii opracowanego przez Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o. datowanego zgodnie ze stroną tytułową na 02 lipca 2019 r„

przed:

- oszacowaniem wartości zamówienia z dnia 24 lipca.2019 r.,

- sporządzeniem wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia z dnia 26 lipca 2019 r.,

- złożoną ofertą Zespołu Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o. z dnia 05 sierpnia 2019 r.,

- sporządzeniem protokołu postępowania o zamówienie z dnia 06 sierpnia 2019 r.,

- zawarciem umowy nr 190/08/2019/211/08 z dnia 08 sierpnia 2019 r. na wykonanie prac projektowych przez Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o.,

- sporządzeniem protokołu przekazania prac projektowych z dnia 28 sierpnia 2019 r.,

18.złożenia wyjaśnień oraz kopii stosownych dokumentów na podstawie których Urząd odebrał, a następnie dokonał płatności za zleconą dla Zespołu Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o. inwentaryzacje geodezyjną oraz opracowanie map do celów projektowych skoro przekazana w dniu 28 sierpnia 2019 r. dokumentacja (w tym projekt wykonawczy) ich nie zawiera (brak opieczętowanej mapy zasadniczej, brak zaktualizowanej mapy do celów projektowych),

19.przekazania kserokopii kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez Urząd, a wskazanego w notatce służbowej z dnia 24 lipca 2019 r. opiewającego na kwotę netto 1156 544,18 zł netto, który stanowił podstawę do oszacowania wartości zamówienia na wykonanie prac projektowych,

20.przekazania kserokopii dokumentów wewnętrznych potwierdzających datę wytworzenia notatki w sprawie oszacowania wartości zamówienia datowanej na 24 lipca 2019 r.,

21.przekazania kserokopii dokumentów wewnętrznych potwierdzających datę wytworzenia załącznika do protokołu przekazania prac projektowych objętych umową nr 190/08/2019/211/08,

22.złożenia wyjaśnień oraz kopii stosownych dokumentów potwierdzających w jaki sposób dokument zatytułowany „załącznik do protokołu przekazania prac projektowych objętych umową nr 190/08/2019/211/08", w którym potwierdzono odbiór prac wstępnych z dniem 14 sierpnia 2019 r. został sporządzony przed „Protokołem przekazania prac projektowych" datowanym na dzień 28 sierpnia 2019 r.,

23.przekazania kserokopii stron dziennika poczty przychodzącej potwierdzających wpływ protokołu przekazania prac projektowych przez Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o. w dniu 28 sierpnia 2019 r.,

24.złożenia      wyjaśnień,       uzasadnienia   oraz     kopii    stosownych     dokumentów  dotyczących

wprowadzonej przez Urząd zmiany zakresu przedmiotu zamówienia zawartego we wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia z dnia 26 lipca 2019 r. w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania w odniesieniu do zapisów § 2 ust 5 umowy nr 190/08/2019/211/08 z dnia 08 sierpnia 2019 r., który ogranicza go do dnia 20 grudnia 2019 r„

25.złożenia      wyjaśnień,       uzasadnienia   oraz     kopii    stosownych     dokumentów  dotyczących

wprowadzonej przez Urząd zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia zawartego we wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia z dnia 26 lipca 2019 r. w odniesieniu do zapisów § 2 umowy nr 190/08/2019/211/08 z dnia 08 sierpnia 2019 r., które wydłużają termin realizacji prac,

26.złożenia      wyjaśnień,       uzasadnienia   oraz     kopii    stosownych     dokumentów  dotyczących

uzupełnienia udostępnionego przez Urząd w dniu 28 kwietnia 2020 r. wzoru umowy na wykonanie prac projektowych stanowiącego załącznik do wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w trybie postępowania z wolnej ręki z dnia 26 lipca 2019 r. o następujące dane:

- nr umowy,

- dane Wykonawcy wyłonionego w dniu 06 sierpnia 2019 r.,

- kwotę wynagrodzenia Wykonawcy wyłonionego w dniu 06 sierpnia 2019 r.,

27.złożenia wyjaśnień, uzasadnienia oraz kopii stosownych dokumentów wraz z datami oraz kserokopiami dziennika poczty przychodzącej/wychodzącej dotyczących naliczenia przez Urząd firmie Zespół Usług Projektowych - Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o. kar z tytułu opóźnień w wykonaniu przedmiotu umowy ze względu na niedotrzymanie terminów wykonania umowy wraz ze wskazaniem czy kary te został}' wyegzekwowane. Zgodnie z § 7 ust 4 umowy „za termin wykonania umowy uznaje się dzień, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu komplet opracowań projektowych odebrany przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego, nie zawierającym zastrzeżeń Zamawiającego". Jak wynika z udostępnionych przez Urząd dokumentów (Protokół przekazania prac projektowych) przedmiot umowy został odebrany przez przedstawiciela Zamawiającego bez uwag po terminie, czyli w dniu 02 września 2019 r.

28.przekazania kserokopii wszelkiej korespondencji wewnętrznej Urzędu oraz wychodzącej/przychodzącej z datami wpływów oraz kserokopiami stron dziennika poczty przychodzącej i wychodzącej prowadzonej pomiędzy Zamawiającym i firmą Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o. związanej z realizacją umowy nr 52/03/2020/211/02 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w szczególności w zakresie:

- sporządzenia jednokrotnej aktualizacji opracowanej dokumentacji projektowej,

- sporządzenia przeszacowania kosztów robót, które będą realizowane na jej podstawie,

- udzielania wyjaśnień i wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań przez okres realizacji robót budowlanych,

- zapłaty wynagrodzenia za prace objęte zamówieniem po ich wykonaniu w całości i odbiorze przez Zamawiającego,

- uczestnictwa w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na żądanie Zamawiającego oraz sporządzenia protokołów z tych spotkań,

- uzgodnień z Zamawiającym w trakcie wykonania opracowań projektowych wszystkich rozwiązań oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla wszystkich rozwiązań zamiennych,

- oświadczeń, że dostarczone przez Wykonawcę opracowania są wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

 

 

 


Treść odpowiedzi:
ODT, 66,73 KB metryczka
, 69,41 KB metryczka
PDF, 1,01 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.235.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac projektowych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-08-28 13:46:35
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-08-18
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Tomasz Kempski
Data modyfikacji: 2020-09-11 13:28:39