UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.221.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2020-08-12

Data odpowiedzi: 2020-08-31

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 8 i 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji, czy w promieniu do 100 m od planowanej inwestycji polegającej na uruchomieniu instalacji termicznego przetwarzania odpadów medycznych, zlokalizowanej w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43d, istnieją planowane, realizowane lub zrealizowane przedsięwzięcia dla których zostały wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i których oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowaną inwestycją. Jeśli tak, to proszę o podanie jakiego rodzaju są to przedsięwzięcia i gdzie są zlokalizowane. Zwracam się z prośbą o udostępnienie w formie elektronicznej decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach dla tych przedsięwzięć wraz z charakterystyką przedsięwzięcia.

Treść odpowiedzi:
DOC, 23.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.221.2020 Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-08-14 09:42:37
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-08-12
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2020-09-02 10:22:29