UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.219.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac polegających na wygrodzeniu terenu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-08-07

Data odpowiedzi: 2020-08-18

Treść wniosku:

Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wyłonienia wykonawcy prac polegających na wygrodzeniu terenu budowy przy zadaniu „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28".

 Na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 z pózn. zm.), wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej:

1. kserokopii dokumentów uzasadniających przesłanki faktyczne i prawne do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki polegającego na wygrodzeniu terenu budowy przy zadaniu „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28",

2. wydruku, odpisu lub kserokopii dokumentów uzasadniających konieczność powierzenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki konkretnemu Wykonawcy zgodnie z § 6 ust. 5 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020 r.,

3. kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie przez pracownika Urzędu rozpoznanie rynku zgodnie z § 3 ust. 1 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020 r. Do pisemnego udokumentowania tego rozpoznania zobowiązuje § 1 ust. 5 ww. regulaminu,

4. wydruku, odpisu lub kserokopii dokumentów, w tym stron dziennika poczty wychodzącej, potwierdzających wysłanie (wraz z datą nadania) zaproszenia do udziału oferentów w ww. postępowaniu, o czym mowa w § 6 ust. 3 pkt 2 „Regulaminu uruchamiania zamówień",

5. złożenia wyjaśnień oraz kserokopii dokumentów wskazujących kryteria oceny złożonych ofert oraz przypisanym im wag w ramach przeprowadzonego postępowania gwarantujące uzyskanie najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty zgodnie z § 6 ust. 7 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020 r.,

6. złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów potwierdzających, że złożona przez firmę Green-Bud, Stare Kawkowo 17 NIP 739-329-83-41, oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, w oparciu o ustalone w ogłoszeniu lub zaproszeniu do udziału w postępowaniu kryteria zgodnie z § 6 ust. 7 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020 r.,

7. przekazania wydruku, odpisu lub kserokopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą w celu uzyskania jak najlepszych warunków zamówienia, zgodnie z § 6 ust. 5 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020 r.,

8. kserokopii dokumentu, lub wskazanie konkretnej podstawy prawnej wraz z przywołaniem dokumentu źródłowego oraz jego kserokopii z której wynika uprawnienie Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich do udzielenia w dniu 31 marca 2020 r. pełnomocnictwa przedstawicielowi firmy GreenBud do wstępu na teren budowy przy ul. Kasprowicza 17 przed podpisaniem z nim umowy wykonawczej 52/03/2020/211/02 z dnia 1 kwietnia 2020 r. oraz przed przejęciem przez Zamawiającego ( Wydział Inwestycji Miejskich) placu budowy od wykonawcy robót budowlanych  prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Bautech Lukmar Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych,

9. wskazania konkretnej podstawy prawnej, wraz z przywołaniem dokumentu źródłowego oraz jego kserokopii (obowiązującego na dzień 31 marca 2020r.) na mocy której Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich jest umocowany do udzielania dalszych pełnomocnictw,

10. udostępnienia kopii upoważnień i pełnomocnictw (obowiązujących na marzec 2020r.) o których mowa w rozdziale V §53 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Olsztyna Załącznik do Zarządzenia Nr 24 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2020 r. udzielonych przez Prezydenta Miasta Olsztyna Dyrektorowi Wydziału Inwestycji

11. przywołanie konkretnej podstawy prawnej zawartej w Regulaminie Organizacyjnym Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna Załącznik do Zarządzenia Nr 117 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 kwietnia 2013r. (lub obowiązującego na dzień 31 marca 2020r.) na mocy której Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich jest umocowany do udzielania dalszych pełnomocnictw,

12. udostępnienie kopii szczegółowego kosztorysu inwestorskiego na kwotę 8441,40 zł netto z dnia 27.03.2020r. zatwierdzonego przez kierownika referatu wraz z wskazaniem przyjętych do jego opracowania podstaw, a w szczególności źródła publikacji cen materiałów ,wysokości nakładów R, M, S, Kp, Kz, Z, stawki roboczogodziny wraz z kwartałem dla którego zostały opracowane.

13. złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów na podstawie których Urząd dokonał płatności udostępnionej faktury nr. 12/2020 z dnia 27 maja 2020r. na kwotę netto 15 000 zł w odniesieniu do zapisów umowy 52/03/2020/211/02 z dnia 01 kwietnia 2020 §3 ust 1 zgodnie z którą „Za należyte i terminowe wykonanie zamówienia……… Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości 7 800 zł".


Treść odpowiedzi:
, 64,14 KB metryczka
PDF, 173,70 KB metryczka
PDF, 904,32 KB metryczka
PDF, 772,60 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.219.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac polegających na wygrodzeniu terenu
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-08-12 08:42:30
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-08-07
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Tomasz Kempski
Data modyfikacji: 2020-08-18 13:49:14