UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.212.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac projektowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-07-30

Data odpowiedzi: 2020-08-11

Treść wniosku:
Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wyłonienia wykonawcy prac projektowych przy zadaniu „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu”.

Na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 z pózn. zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1.kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie przez pracownika Urzędu rozpoznanie rynku zgodnie z § 3 ust. 1 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020 r. Do pisemnego udokumentowania tego rozpoznania zobowiązuje § 1 ust. 5 ww. regulaminu,

2.kserokopii wniosku oraz uzasadnienia uruchomienia ww. zamówienia w trybie ustnego polecenia dyrektora zgodnie z § 3 ust. 1 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020 r. Do pisemnego udokumentowania tego rozpoznania zobowiązuje § 1 ust. 5 ww. regulaminu,

3.wydruku, odpisu lub kserokopii dokumentów uzasadniających konieczność powierzenia zamówienia w trybie polecenia dyrektora konkretnemu Wykonawcy zgodnie z § 6 ust. 5 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020 r.,

4.kserokopii stron dziennika poczty przychodzącej potwierdzających wpływ oferty Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z 0.0.10-145 Olsztyn,

5.przekazania wydruku, odpisu lub kserokopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą w celu uzyskania jak najlepszych warunków zamówienia, zgodnie z § 6 ust. 5 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 285 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 lipca 2016 r.,

6.przekazania kserokopii wszelkich faktur przejściowych oraz faktury końcowej (każdej zapisanej strony tych dokumentów), wystawionych przez Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z 0.0. 10-145 Olsztyn w związku z realizacją prac na podstawie ustnego polecenia dyrektora z dnia 26 marca 2020 r. oraz potwierdzenia dokonania przez Urząd płatności za ww. faktury,

7.kserokopii wszelkiej korespondencji wewnętrznej Urzędu oraz wychodzącej/przychodzącej z datami wpływów oraz kserokopiami stron dziennika poczty przychodzącej i wychodzącej prowadzonej pomiędzy Zamawiającym i firmą Zespól Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o. związanej z realizacją ustnego polecenia dyrektora z dnia 26 marca 2020 r.

8.przekazania kserokopii kosztorysu inwestorskiego przygotowanego przez Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o. wraz z datą wpływu oraz kserokopią stron dziennika poczty przychodzącej potwierdzającymi jego złożenie zgodnie z protokołem przekazania prac projektowych z dnia 01 kwietnia 2020r.,

9.złożenia wyjaśnień wraz z kserokopiami stosownych dokumentów odnośnie do powierzenia przez Urząd do opracowania dla Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB" Sp. z o.o. opinii geotechnicznej datowanej zgodnie ze stroną tytułową na 09 marca 2019 r., z pominięciem udzielenia zamówienia, czyli przed 26 marca 2020 r.


Treść odpowiedzi:
, 63,22 KB metryczka
PDF, 323,48 KB metryczka
PDF, 850,21 KB metryczka
PDF, 1,01 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.212.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac projektowych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-08-03 15:20:47
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-30
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Tomasz Kempski
Data modyfikacji: 2020-08-11 13:58:58