UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.199.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i pozwolenie na budowę kompleksu Centaurus

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-07-17

Data odpowiedzi: 2020-07-24

Treść wniosku:
Niniejszym na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 oraz art. 2  ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429, ze zm.) wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę kompleksu Centaurus przy skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i ul. Głowackiego w Olsztynie, na dz. ew. nr 109/10, 124/2, 110/2, 129/1, 129/2, 108/11, 109/8, 109/7, 123/1, 123/2, 123/3 z obrębu 109, poprzez:
* udostępnienie kopii decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę ww. kompleksu,
* udostępnienie części projektu budowlanego zatwierdzonego ww. decyzją, tj. części opisowej projektu zagospodarowania działki lub terenu, rysunku zagospodarowania działki lub terenu oraz bilansu powierzchni z branży „architektura". Wyżej wymienione dokumenty mogą być zanonimizowane zgodnie ze stosownymi wymogami przepisów o ochronie danych osobowych.
Na podstawie art. 14 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji  w formie skanów lub zdjęć wysłanych na mój adres poczty elektronicznej.
Mając na uwadze powyższe wskazuję, iż zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 września 2013 roku sygn. akt. I OSK 953/13: ,,(...) _W orzecznictwie sądów administracyjnych i piśmiennictwie przyjmuje się, że akta spraw administracyjnych - z wyjątkiem części podlegających wyłączeniom wynikającym z ochrony danych osobowych czy objętych tajemnicą ustawowo chronioną - stanowią informację publiczną.
Tak samo kwalifikowane są decyzje o pozwoleniu na budowę oraz projekty budowlane podlegające zatwierdzeniu
w decyzjach organów architektoniczno-budowlanych (zob. wyroki WSA w Krakowie z 21 grudnia 2007 r., II SAB/Kr 92/07, WSA w Poznaniu z 29 listopada 2007 r., IV SA/Po 656/07, ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, wyd. 2, LexisNexis Warszawa 2012, s. 117-118)_''. Tym samym, jak jednoznacznie wynika z powyższego wyroku, zarówno decyzja o pozwoleniu na budowę jak i projekt budowlany stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a zatem mogą zostać udostępnione w sposób i w formie wskazanej w w/w wniosku. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 ww. ustawy z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej można wystąpić niezależnie od posiadanego interesu prawnego lub faktycznego.

Treść odpowiedzi:
PDF, 5,75 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.199.2020 Wniosek - decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i pozwolenie na budowę kompleksu Centaurus
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-07-21 13:59:08
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-17
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-08-04 09:30:24