UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.195.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - oferty nabycia udziałów w Olsztyńskim Zakładzie Komunalnym sp. z o.o.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro ds. Obsługi Prawnej

Data wpływu: 2020-07-13

Data odpowiedzi:

Treść wniosku:
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. wnoszę o udostępnienie informacji i udzielenie wyjaśnień w następującym zakresie:
1. Czy w postępowaniu prowadzonym na podstawie Zarządzenia Prezydenta Olsztyna nr 148 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zbycia przez Gminę Olsztyn udziałów w spółce Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, złożone zostały oferty w zakresie nabycia udziałów? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ilości podmiotów, które złożyły niepodlegające odrzuceniu oferty oraz udostępnienie ich kopii.
2. W przypadku jeżeli w w/w postępowaniu złożone zostały co najmniej 2 oferty, prosimy o wskazanie powodów i podstaw decyzji o odwołaniu aukcji przez Prezydenta Olsztyna oraz dacie podjęcia decyzji o odwołaniu aukcji.
3. Prosimy o wskazanie podmiotów, które ostały zaproszone do wzięcia udziału w postępowaniu mającym na celu sprzedaż udziałów Spółki, po podjęciu decyzji o odwołaniu aukcji - wraz z udostępnieniem kopii przesłanych w tym zakresie zaproszeń.
4. Prosimy o wskazanie miejsca i czasu przeprowadzenia negocjacji mających na celu wyłonienie podmiotu, który zawarł dnia 30 czerwca 2020 r. umowę z Miastem Olsztyn umowę sprzedaży udziałów.
5. Prosimy o wskazanie podmiotów biorących udział w tym postępowaniu oraz osób, które reprezentowały w tym zakresie Urząd Miasta Olsztyn
6. Prosimy o wskazanie listy podmiotów, które do dnia 30 czerwca 2020 r. wyraziły chęć wzięcia udziału w procesie zbycia udziałów Spółki, w związku z odwołaniem przez Prezydenta Olsztyna aukcji, która miała odbyć się w dniu 23 czerwca 2020 r.
7. Prosimy o udostępnienie protokołu z negocjacji, które towarzyszyły wyborowi podmiotu, który dnia 30 czerwca 2020 r. zawarł umowę sprzedaży udziałów Spółki.
8. Wnosimy również o udostępnienie kopii umowy sprzedaży udziałów zawartej między Miastem Olsztyn oraz firmą ECO - ABC Sp. z o.o. w zakresie sprzedaży udziałów w Olsztyńskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o.

Treść odpowiedzi:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.195.2020 Wniosek - oferty nabycia udziałów w Olsztyńskim Zakładzie Komunalnym sp. z o.o.
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-16 08:55:41
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-13
Odpowiedzialny: Marcin Ignatowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-07-16 08:57:06