UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.190.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - gospodarka obiegu zamkniętego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2020-07-10

Data odpowiedzi: 2020-07-24

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. zwracam się o udostępnienie informacji w następującym zakresie (dotyczącym realizacji zadań własnych, zleconych gminie w drodze ustawy oraz przekazanych  gminie do realizacji na mocy porozumień z innymi podmiotami):
1.Czy w mieście wyodrębniono/wskazano jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za kwestie związane z gospodarką obiegu zamkniętego (GOZ), jeżeli tak proszę wskazać ten podmiot (nazwa, link do strony www) oraz osobę właściwą do kontaktu,
2.Czy władze miasta podjęły działania w celu zidentyfikowania obszarów, w których chcą wdrażać zasady gospodarki okrężnej, jeżeli tak proszę wskazać dokumenty będące efektem tych prac (tytuł, adres publikacyjny lub skan),
3.Czy władze miasta podjęły aktywności ukierunkowane na wdrażanie GOZ – jeśli tak to jakie (przykładowo - analizy i badania, opracowanie planu w ramach pojedynczych obszarów np. działania zw. z energią, współdzieleniem, gospodarką odpadami, edukacją mieszkańców itd., opracowanie długookresowej strategii, powołanie/wyłonienie jednostki odpowiedzialnej za koordynowanie i ewaluację wdrażania GOZ w mieście, działania związane z wdrażaniem polityki/zasad GOZ w mieście), proszę o wskazanie tytułów oraz adresów internetowych do dokumentacji tych działań lub załączenie skanów najważniejszych dokumentów,
4. Czy działania podjęte przez miasto w zakresie GOZ zostały wpisane w dokument strategiczny – taki jak strategia miasta lub strategia regionu, jeżeli tak proszę o podanie adresu internetowego bądź skan,
5.Czy uwzględniano w przygotowywaniu działań w ramach GOZ dokumenty zewnętrzne (np. Mapę drogową wdrażania GOZ dla Polski, wytyczne UE w zakresie circular economy z 2015 roku lub późniejsze), jeżeli tak proszę wskazać jakie,
6.Czy miasto podjęło działania edukacyjne oraz informacyjne dla mieszkańców związane z GOZ (prelekcje, , szkolenia, warsztaty, kampanie informacyjne),
7.Czy działania edukacyjne zostały wpisane w długofalową strategię miasta lub regionu,
8.Jaki był cel podjętych przez miasto działań edukacyjnych (m.in. ewolucja konsumentów w prosumentów – np. fotowoltaiki, zachęcenie do wymiany ogrzewania – poprawa jakości powietrza, segregacja surowców wtórnych – redukcja odpadów, współdzielenie transportu – ograniczenie zanieczyszczenia środowiska i zwiększenie efektywności transportu prywatnego, wymiana niepotrzebnych rzeczy – ograniczenie konsumpcji, ogólna edukacja ekologiczna, etc.), jeżeli takie akcje były podejmowane proszę podać przykłady i o ile to możliwe adresy internetowe stron www dokumentujących poszczególne akcje,
9.Jaki był zakres podmiotowy, przedmiotowy i czasowy podjętych przez miasto działań edukacyjnych (grupy docelowe, zakres merytoryczny, okres realizacji rok, ilość miesięcy/spotkań),
10.Z jakich źródeł (własne, zewnętrzne – jakie?, szacunkowa struktura procentowa, o ile to możliwe przypisanie źródła do działania),
11.Jakie rodzaje podmiotów realizowały działania edukacyjne (szkoły, NGO, jednostki organizacyjne miasta, inne podmioty zewnętrzne),
12.Jakie bariery/ograniczenia występowały przy wdrażaniu działań edukacyjnych dotyczących GOZ.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 93,21 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.190.2020 Wniosek - gospodarka obiegu zamkniętego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-15 13:20:42
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-10
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2020-09-08 08:09:39