UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.188.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wyłonienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac projektowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-07-09

Data odpowiedzi: 2020-07-21

Treść wniosku:
Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wyłonienia nadzoru autorskiego nad realizacją prac projektowych „Przebudowa kolektora deszczowego k-45.1 z odwodnieniem i zabezpieczeniem terenu - ul Kasprowicza w Olsztynie" Projekt wykonawczy Działania naprawcze w ramach awarii Etap 2 - roboty wykończeniowe realizowanego w ramach zadania „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu"

Na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 z pózn. zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. udostępnienie kserokopii opisu przedmiotu zamówienia dotyczących postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy w zakresie wyłonienia nadzoru autorskiego nad realizacją prac projektowych „Przebudowa kolektora deszczowego k-45.1 z odwodnieniem i zabezpieczeniem terenu - ul Kasprowicza w Olsztynie" Projekt wykonawczy Działania naprawcze w ramach awarii Etap 2 - roboty wykończeniowe realizowanego w ramach zadania „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu" której wykonanie, na podstawie ustnego polecenia Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich powierzyli Państwu firmie Zespół Usług Projektowych „ZUPIB" zgodnie z ofertą z dnia 26 marca 2020 r., a następnie odebrali protokołem przekazania prac projektowych z dnia 1 kwietnia 2020 r.,
2. udostępnienie kserokopii ofert wraz z datami ich wpływu i kserokopiami stron dziennika poczty przychodzącej i wychodzącej, dotyczących postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy w zakresie wyłonienia nadzoru autorskiego nad realizacją prac projektowych „Przebudowa kolektora deszczowego k-45.1 z odwodnieniem i zabezpieczeniem terenu - ul Kasprowicza w Olsztynie" Projekt wykonawczy Działania naprawcze w ramach awarii Etap 2 - roboty wykończeniowe realizowanego w ramach zadania „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu" której wykonanie, na podstawie ustnego polecenia Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich powierzyli Państwo firmie Zespół Usług Projektowych „ZUPIB" zgodnie z ofertą z dnia 26 marca 2020r., a następnie odebrali protokołem przekazania prac projektowych z dnia 1 kwietnia 2020 r.,
3. wydruku, odpisu lub kserokopii dokumentów potwierdzających wysłanie (wraz z datą nadania) zaproszenia do wszystkich oferentów którzy wzięli udział w ww. postępowaniu, o czym mowa w § 6 ust. 3 pkt 2 „Regulaminu uruchamiania zamówień",
4. udostępnienie kserokopii umowy zawartej z Wykonawcą na prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją prac projektowych „Przebudowa kolektora deszczowego k-45.1 z odwodnieniem i zabezpieczeniem terenu - ul Kasprowicza w Olsztynie" Projekt wykonawczy Działania naprawcze w ramach awarii Etap 2 - roboty wykończeniowe realizowanego w ramach zadania „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu" której wykonanie, na podstawie ustnego polecenia Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich powierzyli Państwu firmie Zespół Usług Projektowych „ZUPIB" zgodnie z ofertą z dnia 26 marca 2020 r., a następnie odebrali protokołem przekazania prac projektowych z dnia 1 kwietnia 2020 r.,
5. udostępnienie kserokopii wniosku wraz z załącznikami o uruchomienie postępowania oraz protokołu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w wyniku którego zawarto ww. umowę w ramach zadania „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu",
6. udostępnienie kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie przez pracownika Urzędu rozpoznania wykonawcy, które miało zagwarantować należyte wykonanie zamówienia, o czym mowa w § 5 ust. 5 „Regulamin uruchomienia zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020 r. Do pisemnego udokumentowania tego rozpoznania zobowiązuje § 1 ust. 5 ww. regulaminu,
7. kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie przez pracownika Urzędu rozpoznania pozostałych oferentów zaproszonych do udziału w postępowaniu, które to rozpoznanie miało zagwarantować należyte wykonanie zamówienia, o czym mowa w § 5 ust. 5 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020 roku. Do pisemnego udokumentowania tego rozpoznania zobowiązuje § 1 ust. 5 ww. regulaminu,
8. przekazanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji dotyczącej odbioru
przedmiotu umowy w szczególności:
1) dokumentami sporządzonej przez zamawiającego na okoliczność dokonania przez niego oceny poprawności i zgodności z umową wykonanych prac,
2) protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy,
3) dokumentacji sporządzonej przez zamawiającego na okoliczność zastrzeżeń zamawiającego do zrealizowanych przez wykonawcę prac oraz okoliczność usunięcia tych zastrzeżeń i oceny poprawności i zgodności wykonanych robót z umową.


Treść odpowiedzi:
ODT, 57,92 KB metryczka
PDF, 1,01 MB metryczka
PDF, 924,94 KB metryczka
PDF, 435,96 KB metryczka
PDF, 2,35 MB metryczka
PDF, 563,68 KB metryczka
PDF, 2,10 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.188.2020 Wniosek - wyłonienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac projektowych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-12 08:38:51
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-09
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Marcin Dzieliński
Data modyfikacji: 2020-07-21 11:19:38