UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.187.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kserokopia protokołu przekazania placu budowy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-07-09

Data odpowiedzi: 2020-07-17

Treść wniosku:
Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizacji zadania „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu", ogłoszenie nr 533039-N-2020 z dnia 2020-04-21 r. umowa 73/06/2020/211/02
Na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 z pózn. zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1.kserokopii podpisanego protokołu przekazania placu budowy,
2.kserokopii podpisanego protokołu przekazania materiałów do wbudowania w celu wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z § 1 ust 4 umowy 73/06/2020/211/02 z dnia 22 czerwca2020 roku,
3.kserokopii podpisanej przez Wykonawcę karty gwarancyjnej zgodnie z §10 ust 1 umowy 73/06/2020/211/02 z dnia 22 czerwca 2020 roku,
4.kserokopii podpisanego oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków zgodnego z wykazem załączników § 17 ust 4 umowy 73/06/2020/211/02 z dnia 22 czerwca .2020 roku,
5.złożenia wyjaśnień dotyczących rozbieżności ceny oferty pomiędzy dokonaną przez Zamawiającego poprawką oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych nieistotnych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP, która wyniosła 418 055,42 zł brutto, a kosztorysem ofertowym Wykonawcy i zawartą umową 73/06/2020/211/02 z dnia 22 czerwca 2020 roku, które opiewają na kwotę 418 055, 92 zł brutto.


Treść odpowiedzi:
PDF, 338,04 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.187.2020 Wniosek - kserokopia protokołu przekazania placu budowy
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-12 08:24:04
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-09
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-07-17 15:14:57