UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.186.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - nadzór nad usunięciem awarii kolektorów deszczowych kd 600

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-07-09

Data odpowiedzi: 2020-08-06

Treść wniosku:
Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nadzoru nad „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28"
Na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 z pózn. zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. kserokopii uzasadnienia uruchomienia ww. zamówienia
2. kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie przez pracownika Urzędu rozpoznania pozostałych dwóch wykonawców (Geobet sp. z o.o. oraz Sigma Transfer sp. z o.o.) zaproszonych do udziału w postępowaniu, które to rozpoznanie miało zagwarantować należyte wykonanie zamówienia, o czym mowa w § 5 ust. 5 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020 roku. Do pisemnego udokumentowania tego rozpoznania zobowiązuje § 1 ust. 5 ww. regulaminu,
3. wydruku, odpisu lub kserokopii dokumentów potwierdzających wysłanie (wraz z datą nadania) zaproszenia do wykonawców Geobet sp. z o.o. oraz Sigma Transfer Sp. z o.o. do udziału w ww. postępowaniu, o czym mowa w § 6 ust. 3 pkt 2 „Regulaminu uruchamiania zamówień",
4. kserokopii wszystkich faktur przejściowych oraz faktury końcowej (każdej zapisanej strony tych dokumentów) wystawionych przez Biuro Inżynierskie ORION w związku z realizacją umowy nr 187/08/2019/211/08, a także raportów informacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 4 tej umowy oraz potwierdzenia dokonania przez Urząd płatności za ww. faktury,
5. kserokopii procedur, instrukcji, wytycznych lub innych równoważnych dokumentów będących elementami kontroli zarządczej, o której mowa w art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w zakresie prowadzenia postępowań o uruchamianie zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. W szczególności takich elementów tej kontroli zarządczej, które mają na celu weryfikację zgodności z „Regulaminem uruchamiania zamówień" sporządzanych wniosków o uruchomienie postępowania, a także jej elementów z których wynikać będzie zakres odpowiedzialności pracownika Urzędu za weryfikację tej zgodności,
6. kserokopii wszelkiej korespondencji wewnętrznej Urzędu wychodzącej/przychodzącej z datami wpływów oraz kserokopiami stron dziennika poczty przychodzącej i wychodzące prowadzonej pomiędzy Zamawiającym i firmą „Biuro Inżynierskie ORION" związanej z realizacją umowy nr 187/08/2019/211/08 z dnia 14 sierpnia 2019 roku w szczególności w zakresie:
1) oceny i weryfikacji propozycji robót dodatkowych i zamiennych przedstawionych przez Wykonawcę robót Bautech-Lukmar, w zakresie finansowym i rzeczowym (w tym sporządzonych kosztorysów inwestorskich, protokołów konieczności oraz protokołów z negocjacji),
2) sprawowanego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28",
3) doradztwa dotyczącego realizacji zadania zgodnie z zawartymi umowami na roboty budowlane, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i najlepszą praktyką zawodową,
- wprowadzania istotnych zmian w zakresie objętym przedmiotem nadzoru wraz z akceptacją Zamawiającego
7. wyjaśnień w jaki sposób Zamawiający dokonał szacowania wartości zamówienia dla Inżyniera Kontraktu? Czy dokonał szacowania takiego wynagrodzenia na podstawie średniego wynagrodzenia miesięcznego dla osób pełniących funkcję inspektorów nadzoru, zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin pracy i odniósł ją do wartości zamówienia, pomimo, że zakres przedmiotowego zamówienia dla Inżyniera Kontraktu oraz jego zaangażowanie czasowe znacząco różnią się od zakresu osób zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin?,
8. wyjaśnień w jaki sposób Zamawiający w notatce służbowej „z analizy cen rynkowych odnoszących się do wynagrodzenia inspektorów nadzoru budowlanego" datowanej na 3 lipca 2019 roku powziął wiedzę na temat oferty cenowej Biura Inżynierskiego „Orion", która została złożona dopiero 18 lipca 2019 roku,
9. kserokopii parafowanych załączników wskazanych w punkcie 16 zaproszenia do złożenia oferty cenowej,
10. kserokopii dokumentów potwierdzających datę wpływu oferty „Biuro Inżynierskie ORION" w terminie wskazanym w punkcie 14 „Zaproszenia do złożenia oferty cenowej" oraz kserokopiami stron dziennika poczty przychodzącej i wychodzące potwierdzającymi wpływ przedmiotowej oferty,
11. kserokopii parafowanych załączników do oferty „Biuro Inżynierskie ORION".

Treść odpowiedzi:
PDF, 281,58 KB metryczka
ODT, 72,11 KB metryczka
PDF, 1,52 MB metryczka
PDF, 5,11 MB metryczka
PDF, 5,95 MB metryczka
PDF, 1,26 MB metryczka
PDF, 3,73 MB metryczka
PDF, 9,00 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.186.2020 Wniosek - nadzór nad usunięciem awarii kolektorów deszczowych kd 600
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-12 08:18:36
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-09
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Tomasz Kempski
Data modyfikacji: 2020-08-06 09:56:18