UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.185.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac polegających na ochronie terenu budowy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-07-08

Data odpowiedzi: 2020-07-21

Treść wniosku:
Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wyłonienia wykonawcy prac polegających na ochronie terenu budowy przy zadaniu „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28"
Na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 z pózn. zm.), wnoszę udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1.kserokopii uzasadnienia uruchomienia ww. zamówienia, o czym mowa w tytule punktu nr 1 wniosku z dnia 30 marca 2020 r. o uruchomienie postępowania
2.kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie przez pracownika Urzędu rozpoznania wszystkich firm zaproszonych do udziału w postępowaniu, które to rozpoznanie miało zagwarantować należyte wykonanie zamówienia, o czym mowa w § 5 ust. 5 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020 r. Do pisemnego udokumentowania tego rozpoznania zobowiązuje § 1 ust. 5 ww. regulaminu,
3.wydruku, odpisu lub kserokopii dokumentów potwierdzających wysłanie (wraz z datą nadania) lub rozmowę telefoniczną w sprawie zaproszenia wykonawców Solid Security, Agencja Ochrony Osób i Mienia Grom Sp. z o.o. do udziału w ww. postępowaniu, o czym mowa w § 6 ust. 3 pkt 2 „Regulaminu uruchamiania zamówień",
4.kserokopii wszystkich aneksów do umowy 50/03/2020/211/02 z dnia 3 kwietnia 2020 r. zawartej z Spółdzielnią Wulkan w Olsztynie wraz z załącznikami i uzasadnieniem ich zawarcia,
5.kserokopii wszystkich faktur przejściowych oraz faktury końcowej (każdej zapisanej strony tych dokumentów) wystawionych przez Spółdzielnie Wulkan w Olsztynie w związku z   realizacją umowy nr 50/03/2020/211/02 oraz potwierdzenia dokonania przez Urząd płatności za ww. faktury,
6.kserokopii procedur, instrukcji, wytycznych lub innych równoważnych dokumentów będących elementami kontroli zarządczej, o której mowa w art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w zakresie prowadzenia postępowań o uruchamianie zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W szczególności takich elementów tej kontroli zarządczej, które mają na celu weryfikację zgodności z „Regulaminem uruchamiania zamówień" sporządzanych wniosków o uruchomienie postępowania, a także jej elementów z których wynikać będzie zakres odpowiedzialności pracownika Urzędu za weryfikację tej zgodności,
7.kserokopii wszelkiej korespondencji wewnętrznej Urzędu oraz wychodzącej/przychodzącej z datami wpływów oraz kserokopiami stron dziennika poczty przychodzącej i wychodzącej prowadzonej pomiędzy Zamawiającym i firmą Spółdzielnia Wulkan w Olsztynie związanej z realizacją umowy nr 50/03/2020/211/02 z dnia 3 kwietnia 2020 r.,
8.złożenia wyjaśnień na jakiej podstawie Zamawiający dokonał oszacowania wartości zamówienia we wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki z dnia 30 marca 2020 r.,
9.kserokopii dokumentów uzasadniających przesłanki faktyczne i prawne do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki,
10.złożenia wyjaśnień w sprawie daty podpisu Pani J., Pana W., Pani S., Pana Ś. z dnia 25 marca 2020 r. na wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki z dnia 30 marca 2020 r.
11.Złożenia wyjaśnień dotyczących rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w notatce służbowej z dnia 25 marca 2020r. podpisanej przez Panią J. i Pana S., a protokołem z negocjacji podpisanym przez Pana W. i  Ś. odnośnie sposobu rozesłania zapytań ofertowych ( telefon/email) oraz ilości zapytanych firm (3/2).


Treść odpowiedzi:
PDF, 1 000,34 KB metryczka
PDF, 241,36 KB metryczka
PDF, 236,02 KB metryczka
PDF, 239,17 KB metryczka
PDF, 1,49 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.185.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac polegających na ochronie terenu budowy
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-12 08:07:01
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-08
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Marcin Dzieliński
Data modyfikacji: 2020-07-21 15:04:09