UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.184.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac polegających na wygrodzeniu terenu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-07-08

Data odpowiedzi: 2020-07-22

Treść wniosku:
Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wyłonienia wykonawcy prac polegających na wygrodzeniu terenu budowy przy zadaniu „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28"
Na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 z pózn. zm.), wnoszę udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1.kserokopii uzasadnienia uruchomienia ww. zamówienia, o czym mowa w tytule punktu nr 1 wniosku z dnia 5 lipca 2019 r. o uruchomienie postępowania
2.kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie przez pracownika Urzędu rozpoznania wykonawców zaproszonych do udziału w postępowaniu, które to rozpoznanie miało zagwarantować należyte wykonanie zamówienia, o czym mowa w § 5 ust. 5 „Regulamin uruchamiania zamówień" stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2020 r. Do pisemnego udokumentowania tego rozpoznania zobowiązuje § 1 ust. 5 ww. regulaminu,
3.kserokopii wszystkich faktur przejściowych oraz faktury końcowej (każdej zapisanej strony tych dokumentów) wystawionych przez Green-Bud w związku z realizacją umowy nr 52/03/2020/211/02 z dnia 1 kwietnia 2020 r. oraz potwierdzenia dokonania przez Urząd płatności za ww. faktury,
4.kserokopii procedur, instrukcji, wytycznych lub innych równoważnych dokumentów będących elementami kontroli zarządczej, o której mowa w art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w zakresie prowadzenia postępowań o uruchamianie zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W szczególności takich elementów tej kontroli zarządczej, które mają na celu weryfikację zgodności z „Regulaminem uruchamiania zamówień" sporządzanych wniosków o uruchomienie postępowania, a także jej elementów z których wynikać będzie zakres odpowiedzialności pracownika Urzędu za weryfikację tej zgodności,
5.kserokopii dokumentów uzasadniających przesłanki faktyczne i prawne do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki,
6.kserokopii wszelkiej korespondencji wewnętrznej Urzędu wychodzącej/przychodzącej z datami wpływów oraz kserokopiami stron dziennika poczty przychodzącej i wychodzącej prowadzonej pomiędzy Zamawiającym i firmą Green-Bud, związanej z realizacją umowy nr 52/03/2020/211/02 z dnia 1 kwietnia 2020 r. oraz przeprowadzoną procedurą przetargową,
7.złożenia wyjaśnień w sprawie udostępnionego kosztorysu inwestorskiego dotyczących podstawy wysokości przyjętych nakładów (Kp, Kz, Z), stawki roboczogodziny oraz cen średnich wraz z wskazaniem źródła ich publikacji i kwartału,
8.złożenia wyjaśnień w sprawie daty podpisu Pani J. z dnia 26 marca 2020 r. na wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki z dnia 27 marca 2020r.
9.kserokopii dokumentu, z którego wynikać będzie uprawnienie Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich do udzielenia w dniu 31.03.2020 r. pełnomocnictwa przedstawicielowi firmy GreenBud do wstępu na teren budowy przy ul. Kasprowicza 17 przed podpisaniem umowy 52/03/2020/211/02 z dnia 1 kwietnia 2020 r.,
10.wskazania podstawy prawnej, na mocy której Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich jest umocowany do udzielania pełnomocnictw,
11.kserokopii dokumentu, z którego wynikać będzie, że przedstawiciel firmy GreenBud był upoważniony do wykonania ogrodzenia na terenie budowy przekazanym w dniu 30.08.2019 r. M. M. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Bautech Lukmar Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, który to teren budowy został zwrócony Zamawiającemu w dniu 3 kwietnia2020 r.,
12.kserokopii uzasadnienia faktycznego i prawnego, a w przypadku braku takiego dokumentu podania w odpowiedzi na niniejszy wniosek tego uzasadnienia, na podstawie którego Zamawiający w dniu 31 marca 2020 r. zezwolił Panu z firmy GreenBud na wejście na teren budowy przy ul. Kasprowicza, nie przejęty wówczas od M. M. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Bautech Lukmar Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych.


Treść odpowiedzi:
PDF, 953,89 KB metryczka
PDF, 718,44 KB metryczka
PDF, 170,33 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.184.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac polegających na wygrodzeniu terenu
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-12 08:05:35
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-08
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Marcin Dzieliński
Data modyfikacji: 2020-07-22 15:37:03