UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.176.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - zlokalizowanie działki w strefie pośredniej ujęć wody

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2020-06-30

Data odpowiedzi: 2020-07-06

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji, czy przedsięwzięcie polegające na budowie parkingu dla autobusów na działce nr 52/4 obręb 0106 przy ulicy Sikorskiego 27a w Olsztynie, zlokalizowane jest w strefie pośredniej ujęć wody.
Ponadto prosimy o określenie lokalizacji najbliższych czynnych ujęć wody względem planowanej inwestycji z podaniem miejscowości, numeru działki i obrębu.

Treść odpowiedzi:
Odpowiedź została udzielona dnia 6.07.2020 r. na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.176.2020 Wniosek - zlokalizowanie działki w strefie pośredniej ujęć wody
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-08 10:37:41
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-30
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-07-08 13:30:42