UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.174.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-07-01

Data odpowiedzi: 2020-07-08

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 4, art. 6 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dalej jako „USTAWA", wnoszę udostępnienie informacji publicznej w sprawach:

(i) czy na obszarze miasta Olsztyn została podjęta uchwała na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 poz.1073) w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń oraz o wskazanie numeru uchwały oraz daty i miejsca jej publikacji, a w szczególności:

a) przekazanie informacji dotyczącej stopnia zaawansowania procedury w przedmiocie uchwalenia uchwały, o której mowa w punkcie (i) powyżej;

b) planowanej dacie uchwalenia uchwały, o której mowa w punkcie (i) powyżej;

c) przekazanie informacji o dokonanych uzgodnieniach i uzyskanych opiniach;

d) przekazanie informacji o przewidywanej dacie wyłożenia projektu uchwały, o której mowa w punkcie (i) powyżej do publicznego wglądu.

Treść odpowiedzi:
DOC, 211 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.174.2020 Wniosek - uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-07 10:41:00
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-01
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-07-09 13:32:52