UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.167.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - protokoły postępowań o udzielenia zamówień w zakresie ubezpieczeń

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-06-26

Data odpowiedzi: 2020-07-10

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
- Protokołów postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie ubezpieczeń działu II w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730, 2217) z ostatnich przeprowadzonych postępowań w liniach ubezpieczeń, zawierająca co najmniej następujące informacje:
• szacunek wartości zamówienia
• ilość złożonych ofert w podziałach na zadania;
• ogłoszenia o wybranych ofertach z uwzględnieniem przypisanej składki ubezpieczeniowej;
• załączniki z ogłoszonych postępowań publicznych dotyczące szkodowości, określające ją w sposób opisowy;
- Informacji o szacowanych budżetach inwestycyjnych na lata 2020 – 2023 r. w zakresie inwestycji liniowych oraz kubaturowych (w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy lub podobny dokument).

Treść odpowiedzi:
PDF, 607,99 KB metryczka
PDF, 5,78 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.167.2020 Wniosek - protokoły postępowań o udzielenia zamówień w zakresie ubezpieczeń
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-07 09:35:41
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-26
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Jolanta Chlubicka
Data modyfikacji: 2020-07-10 11:20:03