UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.162.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-06-22

Data odpowiedzi: 2020-07-09

Treść wniosku:
Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy przy ul. Kasprowicza w Olsztynie nr ZP.271.1.155.2019.d.
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. udostępnienie kserokopii wniosku wraz z załącznikami o uruchomienie postępowania oraz protokołu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy przy ul. Kasprowicza w Olsztynie,
2. udostępnienie kserokopii kosztorysu inwestorskiego,
3. udostępnienie kserokopii protokołu dotyczącego obliczenia planowanych kosztów prac budowlanych oraz kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia,
4. udostępnienie kserokopii protokołu ustalającego kwotę jaką Zamawiający zabezpieczył na rzecz uregulowania wykonanych robót w ramach umowy 192/08/2019/211/02 z dnia 13 sierpnia 2019 r.,
5. udostępnienie kserokopii wszelkiej korespondencji wewnętrznej dotyczącej usunięcia awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy przy ul. Kasprowicza w Olsztynie oraz prowadzonej pomiędzy Zamawiającym a firmami X i Y w szczególności w zakresie:
- akceptowania wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania umowy,
- akceptowania zmian dokumentacji projektowej wraz z uzasadnieniami,
- akceptowania zmian zakresu robót wraz z uzasadnieniami,
- sporządzenia kosztorysów inwestorskich na zmieniony zakres robót,
- opinii dotyczących spornej tematyki powstałej w trakcie usuwania awarii,
- aktualizacji kosztorysów,
- wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
- wewnętrznych protokołów z narad, spotkań i posiedzeń,
- akceptacji i uzgodnień opracowań projektowych wszystkich rozwiązań
6. udostępnienie kserokopii planu finansowego ze wskazaniem wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na realizację umowy 192/08/2019/211/02 z dnia 13 sierpnia 2019 r.,
7. udostępnienie kserokopii planu finansowego ze wskazaniem wysokości środków finansowych zabezpieczonych w obecnym budżecie na rozliczenie umowy 192/08/2019/211/02 z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Treść odpowiedzi:
ODT, 71,89 KB metryczka
, 62,28 KB metryczka
PDF, 3,36 MB metryczka
PDF, 1,48 MB metryczka
PDF, 7,08 MB metryczka
PDF, 3,88 MB metryczka
PDF, 278,89 KB metryczka
PDF, 147,12 KB metryczka
PDF, 772,71 KB metryczka
PDF, 208,54 KB metryczka
PDF, 702,86 KB metryczka
PDF, 635,84 KB metryczka
PDF, 230,30 KB metryczka
PDF, 4,29 MB metryczka
PDF, 6,24 MB metryczka
PDF, 355,54 KB metryczka
PDF, 333,50 KB metryczka
PDF, 1,06 MB metryczka
PDF, 252,81 KB metryczka
PDF, 345,07 KB metryczka
PDF, 194,49 KB metryczka
PDF, 182,36 KB metryczka
PDF, 200,79 KB metryczka
PDF, 758,32 KB metryczka
PDF, 306,71 KB metryczka
PDF, 14,59 MB metryczka
PDF, 193,70 KB metryczka
PDF, 1,25 MB metryczka
PDF, 702,76 KB metryczka
PDF, 3,34 MB metryczka
PDF, 4,01 MB metryczka
PDF, 3,43 MB metryczka
PDF, 3,58 MB metryczka
PDF, 382,04 KB metryczka
PDF, 5,22 MB metryczka
PDF, 282,09 KB metryczka
PDF, 360,41 KB metryczka
PDF, 360,75 KB metryczka
PDF, 265,22 KB metryczka
PDF, 794,92 KB metryczka
PDF, 2,10 MB metryczka
PDF, 256,84 KB metryczka
PDF, 304,90 KB metryczka
PDF, 884,05 KB metryczka
PDF, 12,66 MB metryczka
PDF, 314,25 KB metryczka
PDF, 391,81 KB metryczka
PDF, 193,97 KB metryczka
PDF, 3,21 MB metryczka
PDF, 202,48 KB metryczka
PDF, 174,79 KB metryczka
PDF, 210,82 KB metryczka
PDF, 212,98 KB metryczka
PDF, 205,34 KB metryczka
PDF, 214,71 KB metryczka
PDF, 1,90 MB metryczka
PDF, 4,03 MB metryczka
PDF, 204,02 KB metryczka
PDF, 208,05 KB metryczka
PDF, 1,09 MB metryczka
PDF, 5,92 MB metryczka
PDF, 470,37 KB metryczka
PDF, 190,85 KB metryczka
PDF, 888,67 KB metryczka
PDF, 1,54 MB metryczka
PDF, 1,21 MB metryczka
PDF, 675,55 KB metryczka
PDF, 1,19 MB metryczka
PDF, 900,42 KB metryczka
PDF, 593,43 KB metryczka
PDF, 1 007,42 KB metryczka
PDF, 566,90 KB metryczka
PDF, 926,02 KB metryczka
PDF, 890,24 KB metryczka
PDF, 865,58 KB metryczka
PDF, 1 015,46 KB metryczka
PDF, 607,68 KB metryczka
PDF, 909,52 KB metryczka
PDF, 512,30 KB metryczka
PDF, 573,78 KB metryczka
PDF, 492,92 KB metryczka
PDF, 805,67 KB metryczka
PDF, 398,79 KB metryczka
PDF, 344,14 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.162.2020 Wniosek - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-03 12:02:32
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-22
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Tomasz Kempski
Data modyfikacji: 2020-07-09 12:14:29