UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.160.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac projektowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-06-22

Data odpowiedzi: 2020-07-06

Treść wniosku:
Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wyłonienia wykonawcy prac projektowych przy zadaniu "Modernizacja kanalizacji przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu".
Na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. udostępnienie kserokopii opisu przedmiotu zamówienia dotyczących postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy w zakresie prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizowanym projektem: "Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu"
2. udostępnienie kserokopii ofert dotyczących postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy w zakresie prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizowanym projektem "Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu"
3. udostępnienie kserokopii umowy zawartej z Wykonawcą na prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizowanym projektem w tym jej zakresu nad realizowanym projektem w tym jej zakresu oraz wartości powierzonych robót
4. udostępnienie kserokopii wniosku wraz z załącznikami o uruchomienie postępowania oraz protokołu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w wyniku którego zawarto ww. umowę w ramach zadania "Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu"
5. udostępnienie kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie przez pracownika Urzędu rozpoznania wykonawcy, które miało zagwarantować należyte wykonanie zamówienia.
6. przekazanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji dotyczącej odbioru przedmiotu umowy w szczególności:
a) dokumentacji sporządzonej przez zamawiającego na okoliczność dokonania przez niego oceny pop0rawności i zgodności z umową wykonanych prac,
b) protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy
c) dokumentacji sporządzonej przez zamawiającego na okoliczność zastrzeżeń i oceny poprawności i zgodności wykonanych robót z umową.

Treść odpowiedzi:
ODT, 69,90 KB metryczka
PDF, 581,71 KB metryczka
PDF, 674,79 KB metryczka
PDF, 2,68 MB metryczka
PDF, 2,09 MB metryczka
PDF, 718,95 KB metryczka
PDF, 337,88 KB metryczka
PDF, 669,99 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.160.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac projektowych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-01 15:01:17
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-22
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Tomasz Kempski
Data modyfikacji: 2020-07-06 15:03:49