UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.159.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - informacje dotyczące przetargu - modernizacja kanalizacji deszczowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-06-23

Data odpowiedzi: 2020-09-15

Treść wniosku:
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja kanalizacji deszczowej prz ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu"

Proszę o przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej dokumentów potwierdzających dopełnienie przez oferenta formalności, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. W szczególności proszę o przekazanie:
1) kopii pisma Zamawiającego wysyłanego do oferenta wskazującego miejsce i termin złożenia w/w dokumentów,
2) kopii pisma oferenta wraz z datą wpływu i załącznikami potwierdzającymi:
- terminowe wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- złożenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej,
- dostarczenie umowy regulującej współpracę Wykonawców,
- wskazanie osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z ich kopią,
3) kopii umowy zawartej z oferentem,
4) kopii szczegółowego kosztorysu ofertowego.

Treść odpowiedzi:
DOC, 74 KB metryczka
PDF, 15,76 MB metryczka
PDF, 2,22 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.159.2020 Wniosek - informacje dotyczące przetargu - modernizacja kanalizacji deszczowej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-06-25 09:29:53
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-23
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Tomasz Kempski
Data modyfikacji: 2020-09-15 12:54:38