UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.156.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - podatki lokalne

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Podatków i Opłat

Data wpływu: 2020-06-18

Data odpowiedzi: 2020-07-02

Treść wniosku:
Na podstawie art.. 61 Konstytucji oraz art.. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udzielenie informacji publicznej w poniższym zakresie:
1. liczby wydawanych decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe na początku roku kalendarzowego w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, w tym płaconych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (coroczna akcja wymiarowa) w poszczególnych latach: 2017-2019
2. liczby wydawanych decyzji określających zobowiązanie podatkowe (zobowiązań powstających z mocy prawa) w poszczególnych latach 2017 - 2019,
3. liczby wydawanych decyzji zmieniających wysokość zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym (łącznym zobowiązaniu pieniężnym) w latach 2017-2019 - interesuje mnie informacja o decyzjach wydawanych w trakcie roku, np. w wyniku nabycia lub sprzedaży nieruchomości, zmiany stanu faktycznego, zmiany zapisów ewidencji gruntów, zmiany decyzji w trybie art. 254 ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmiany z decyzji ostatecznych itp.,
4. wskazanie podstawowego sposobu doręczenia decyzji ustalających i określających zobowiązania podatkowe stosowanych przez organ (czy są doręczane za pośrednictwem poczty, pracowników urzędu, środków komunikacji elektronicznej). Czy gmina, w trakcie "akcji wymiarowej na początku każdego roku kalendarzowego" doręcza decyzje w inny sposób niż pozostałe decyzje podatkowe w trakcie roku?
5. wskazanie szacowanych przez gminę kosztów doręczeń decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe na początku każdego roku kalendarzowego (koszty doręczeń przez pocztę, koszty wynagrodzenia upoważnionych pracowników itp) w powiązaniu z kosztami doręczeń wszystkich decyzji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w latach 2017-2019.

Treść odpowiedzi:
DOC, 103 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.156.2020 Wniosek - podatki lokalne
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-06-22 13:19:54
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-18
Odpowiedzialny: Dorota Lewkowicz
Ostatnio modyfikował: Sylwia Domurad
Data modyfikacji: 2020-07-02 11:55:48